Zakup i dostawa środków ochrony osobistej i wyposażenia oraz zakup i wykonanie testów na COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu środków ochrony osobistej i wyposażenia oraz zakup i wykonanie testów na COVID-19 w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem pn. „Bezpieczna Przyszłość” nr:WND-POWR.02.08.00-00-0099/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
1. Przedmiot zamówienia został określony w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 3a do 3i.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
a) Część I: ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ,
b) Część II: ŻELE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI itp.,
c) Część III: SPRZĘT MEDYCZNY,
d) Część IV: WYPOSAŻENIE,
e) Część V: KOŁDRY, PODUSZKI, POŚCIEL, KOCE itp.,
f) Część VI: SPRZĘT KUCHENNY,
g) Część VII: LAMPY BAKTERIOBÓJCZE,
h) Część VIII: SPRZĘT DO SPRZĄTANIA – MOPY,
i) CZĘŚĆ IX: ZAKUP ORAZ PRZEPROWADZENIE TESTÓW NA COVID-19.
1) zamówienie obejmuje dostawę wg asortymentu i w ilości wskazanej poniżej w poszczególnych Częściach w formularzach asortymentowo - cenowych stanowiących załącznik do SIWZ. Przedstawione w nim ilości powinny zostać dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Łagiewniki 73, 26 – 020 Chmielnik, lub wykonane w terminach określonych dla poszczególnych części w pkt 3 Działu III SIWZ.
2) asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w odpowiednich przepisach i normach i być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Polski.
3) dostarczany asortyment przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy (z bieżącej produkcji), wcześniej nie używany.
4) w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który niezwłocznie rozpatrzy reklamację.
5) w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje dostawa towaru wolnego od wad.
6) opis zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.

3. Artykuły dostarczone powinny być w opakowaniach producenta. Na opakowaniu widoczne muszą być następujące informacje:
- nazwa producenta towaru,
- nazwa i cechy produktu,
- ilość sztuk w opakowaniu lub masa towaru, jeżeli towar dostarczony jest w opakowaniach zbiorczych.
4. Opakowanie winno być dostosowane do właściwości danego towaru, bez uszkodzeń, odpowiednie z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa pracy.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność produktu z wymaganiami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Wykonawca powinien zapewnić terminową realizację zamówień oraz transport i rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
7. Wykonawca dostarczy towar/asortyment, który będzie mieć termin przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w tabelach dotyczących poszczególnych części zamówienia (Części od I do IX załączniki od nr 3a do nr 3i).
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawił, aktualne wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytku na terenie kraju (Polski). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.
10. Rozwiązania równoważne
1) W przypadku gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż Zamawiający opisał materiały, ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.
2) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, materiały, technologie i inne elementy równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia
i atesty.
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w Formularzu ofertowym/szczegółowym opisie i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w formularzu ofertowym/ szczegółowym opisie i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.
11. Dostawy będą realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do magazynów znajdujących się w miejscowości Łagiewniki Nr 73, 26-020 Chmielnik.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Łagiewniki 73
Chmielnik 26-020
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Odzież

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Łagiewniki 73
Chmielnik 26-020
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się