Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia administracji publicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie zlokalizowanego na działce nr 365/2 obręb ewidencyjny 10 miasta Darłowo

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia administracji publicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie zlokalizowanego na działce nr 365/2 obręb ewidencyjny 10 miasta Darłowo.
2) Zakres robót został zawarty w przedmiarze robót oraz projekcie architektoniczno – budowlanym wykonawczym.
3) Realizacja prac musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania Prac. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.
4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów, oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz administracyjnych.
5) Wykonywanie prac zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy.
6) Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności zatrudnienie Kierownika budowy i Kierowników Prac w wymaganych specjalnościach, - realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.
7) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.
8) Użyte przez Wykonawcę materiały muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Prace rozbiórkowe muszą odbywać się przy przynajmniej częściowo odłączonej instalacji wodnej i elektrycznej.
9) Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji.

10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
11) Wszystkie opisane w SIWZ elementy przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązania "równoważne" opisywanym, których jakość i parametry techniczne nie będą gorsze od założonych. Wykonawca, powołując się na rozwiązania "równoważne" opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
12) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
14) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
15) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do tych udzielanych w ramach zamówienia podstawowego.
16) Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:
1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia (wymóg ten nie dotyczy czynności osobiście wykonywanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą).
2) Wykonawca lub Podwykonawca będzie dysponował osobami do wykonania czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez którąkolwiek ze stron przed zakończeniem okresu realizacji umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany/e poniżej dowód/y w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Sempołowskiej
Sławno 76-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej
Sławno 76-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się