Zagospodarowanie zieleni z elementami rekreacyjnymi Osady Leśnej Barbarka w Toruniu.

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie zieleni z elementami rekreacyjnymi Osady Leśnej Barbarka w Toruniu”. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z rozdrobnionej kory , zakończonej obrzeżem betonowym pod montaż elementów małej architektury placu zabaw; 2) dostawa i montaż elementów małej architektury wyposażenia placu zabaw m.in.: równoważni, pachołków slalomu, drążków, kłód skośnych, poręczy, kłód poziomych szczudeł, tratwy, gry edukacyjnej labiryntu, gry kółko i krzyżyk, obserwatora sprawnościowego ławostołów, stojaków na rowery, tablicy informacyjnej, poidełek dla ptaków oraz pergoli i trejaży; 3) nasadzenia zieleni m.in. drzew jak: lipa, brzoza, klon, modrzew, krzewów jak: bez, lilak, forsycja, tawuła, barwinek, lebiodka, jałowiec, jaśminowiec, macierzanka, trzmielina, kosmatka, wiciokrzew, wrzos, wrzosiec, wiśnia, śliwa, glicynia, dereń, róża, bodziszek. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Piotra Bieleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Bielecki X-BUD; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach drogowych, robotach związanych z dostawą i montażem elementów małej architektury oraz pracach zieleniarskich. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ 1.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.9. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. 1.10. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarta są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do siwz. 1.11. Zapisy dotyczące rozwiązań równoważnych zawarte są w pkt 1.12. SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się