„Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych w ramach inwestycji: Przebudowa lokalu nr 2 w budynku przy ul. Grotgera 25a w Warszawie – etap I”

» Opis zapytania

Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz.U z 2019 r. poz. 1186) (dalej „PB” lub „Prawo budowlane”) i obejmuje, w szczególności:

1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 PB;
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4. potwierdzanie robót faktycznie wykonanych oraz związanych z usunięciem wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
5. sprawdzanie i potwierdzanie zgodności z odnośnymi przepisami PB dokumentacji dot. wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sobieskiego 9
Warszawa 02-957
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
Warszawa 02-957
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się