Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczenia nr 216 w budynku nr 8 Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133.

» Opis zapytania

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczenia nr 216 w budynku nr 8 Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133.
3.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowy opisany dokumentacji projektowej na którą się składa:
1) Dokumentacja projektowa – zał. nr 7 do SIWZ
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – zał. nr 8 do SIWZ
3) Przedmiar robót – zał. nr 9a i 9b do SIWZ.
zwaną dalej łącznie Dokumentacją techniczną.
3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
3.5 Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.
3.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.7 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3.8 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3.9 Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3.10 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności realizowane przez zatrudnione przez niego osoby, tj.:
3.11.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
3.10.2 Roboty w zakresie:
a) tynkowania
b) stolarki budowlanej
c) kładzenia płytek
d) robót murarskich, wyrównywania podłóg, malarskich, izolacyjnych,
e) instalowanie sufitów podwieszanych
f) instalacji elektrycznych
g) Instalowania urządzeń klimatyzacyjnych.
Wymagania określają w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Wólczyńska 133
Warszawa 01-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Wólczyńska 133
Warszawa 01-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się