Zakup emulsji kationowej modyfikowanej szybkorozpadowej C65 BP3 RC

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzecz
Zamawiającego dostawę określoną w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:
44.11.37.00-2-materiały do naprawiana nawierzchni drogowych
polegające na realizacji zadania pod nazwą „Zakup emulsji kationowej modyfikowanej szybkorozpadowej
C65 BP3 RC ” .Przedmiotem postępowania obejmuje Zakup emulsji kationowej modyfikowanej szybkorozpadowej
C65 BP3 RC w ilości : 3,30 tony
Oferowana emulsja asfaltowa parametrami technicznymi i jakościowymi musi odpowiadać Polskiej
Normie przenoszącej Normę Europejską PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady
Klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
Emulsja kationowa szybkorozpadowa modyfikowana C 65 BP3 RC przeznaczona jest do remontów
cząstkowych nawierzchni asfaltowej. Wyrób powinien posiadać aktualną deklarację własności użytkowych
dołączona do dostarczonej partii emulsji.
Zamawiający ponosił będzie koszty zakupu wraz z transportem emulsji kationowej szybkorozpadowej
modyfikowanej.
Zamawiający w miarę pojawiających się potrzeb telefonicznie powiadomi Wykonawcę o potrzebie odbioru. Odbiór przez Zamawiającego nastąpi skrapiarką o pojemności około 2500 l .
Odległość wytwórni emulsji od bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie ca 80 km.
Fakturowanie następować będzie każdorazowo po odbiorze.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Transportowa 1
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawierzchnie

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Transportowa 1
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się