Przebudowa nawierzchni dróg w sąsiedztwie terenu Parku Jana Pawła II w Ustce

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni dróg w sąsiedztwie terenu Parku Jana Pawła II w Ustce.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. wykonanie robót budowlanych w zakresie:
a) branży architektonicznej: dostosowanie rozwiązań układu i faktur nawierzchni do zaprojektowanych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie terenu Parku Jana Pawła II,
b) branży drogowej: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe,
c) branży elektrycznej: (rozbiórka istniejących słupów i opraw oświetleniowych wraz z fundamentami, montaż nowych słupów i opraw (typu LED) oświetleniowych w fundamentach prefabrykowanych wraz z osprzętem, wykonanie oświetlenia drogowego tzw. prowadzenie wzrokowe, wykonanie zasilenia tzw. prowadzenia wzrokowego),
d) roboty uzupełniające ( np. regulacja wysokościowa armatury uzbrojenia podziemnego),
e) zieleni: nasadzenia drzew;
2.2. wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jego wprowadzenie,
2.3. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (wraz z powykonawczą dokumentacją geodezyjną),
2.4. dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia i zakończenia robót budowlanych (zgodnie z obowiązującymi przepisami – Prawo budowlane) Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Słupsku i Pomorskiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku Oddział w Słupsku.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w:
a) Projekcie budowlanym – Zagospodarowanie Obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce – Projekt przebudowy nawierzchni dróg w sąsiedztwie Parku im. Jana Pawła II, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,
b) Projekcie budowlanym Zagospodarowania terenu Parku Jana Pawła II w Ustce – Projekt Zagospodarowania Terenu dla działek nr: 43/3, 43/4 i 168/3, stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ,
c) Projekcie zieleni, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ,
d) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ,
e) Informacji w zakresie rozwiązań równoważnych wskazanych bezpośrednio w opisie przedmiotu zamówienia załączniku nr 7 do SIWZ.
Pomocniczy opis przedmiotu zamówienia, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zawarto w załączniku nr 12 do SIWZ – Przedmiary robót.
4. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na Wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert).
5. Wymagany okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, przy czym w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy okres rękojmi ulega przedłużeniu do upływu okresu gwarancji jakości.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót branżowych, w szczególności:
a) roboty rozbiórkowe,
b) roboty ziemne w zakresie zagospodarowania terenu,
c) roboty drogowe, d) budowa oświetlenia,
e) roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych , o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
Ustka 76-270
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Ustka
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
Ustka 76-270
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się