Dostosowanie oddziału szpitalnego w budynku nr 102 do wymagań sanitarnych i wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia "W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą" oraz innych przepisów

» Opis zapytania

1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania robót dostosowawczych budowlano-instalacyjnych w ramach zadania pn.: „Dostosowanie oddziału szpitalnego w budynku nr 102 do wymagań sanitarnych i wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia "W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą" oraz innych przepisów”.
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona wewnętrzne prace dostosowawcze, budowlano-instalacyjne pomieszczeń oddziału szpitalnego w budynku nr 102, w tym :
1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe (m.in. częściowa rozbiórka okładziny ścian; częściowe skucie tynków; demontaż posadzek z PCV, częściowy demontaż posadzek z terakoty, częściowy demontaż stolarki drzwiowej).
2. Roboty ogólnobudowlane (m.in. uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej; częściowe uzupełnienie posadzki z terakoty; częściowe uzupełnienie okładziny ścian z płytek; roboty posadzkarskie [wykładzina PCV z wywinięciem na ścianę]; roboty malarskie ścian, sufitów, stolarki drzwiowej; montaż narożników i odbojnic).
3. Roboty instalacyjne wod-kan. (m.in. wymiana umywalek, zlewozmywaka, misek ustępowych, baterii, uchwytów dla osób niepełnosprawnych).
4. Roboty instalacyjne elektryczne (m.in. wymiana wentylatorów łazienkowych, wyłączników, gniazdek elektrycznych).
5. Uprzątniecie terenu po wykonanych robotach.
- zgodnie z zamieszczonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót.
3) Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w oparciu o przedmiar robót, wymagania określone niniejszą SIWZ, w tym w szczególności we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.
Ponadto przedmiot zamówienia Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

dr. J. Babińskiego 29
Kraków 30-393
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
dr. J. Babińskiego 29
Kraków 30-393
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się