Budowa przepustu pod drogą leśną w Leśnictwie Uroczysko

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy przepustu polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego w ciągu drogi leśnej nr 11-14-0031, zlokalizowanego na działkach nr 4334, 4333, 4350, 4351/3 – obręb Pakotulsko, gmina Przechlewo.
W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące roboty:
- rozbiórka istniejącego obiektu;
- wycinka drzew;
- budowa nowego przepustu o średnicy przekroju h = 0,58 m, L = 0,8 m oraz długości przepustu L = 10,75 m;
- wykonanie nawierzchni drogi leśnej z płyt drogowych typu YOMB 100x75x12,5 cm;
- umocnienie skarp;
- wykonanie odwodnienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
- Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 10 do SIWZ) obejmująca: Projekty budowlane, Projekty wykonawcze, Przedmiary robót,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 11 do SIWZ).
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku powinien wskazać w ofercie zakres robót, które będą wykonywać podwykonawcy.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
6. Wymagania stawiane Wykonawcy:
 ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
 określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
 Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres wskazany w ofercie, licząc od daty odbioru końcowego w całości,
 okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez Wykonawcę,
 przedłożenie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego.
7. We wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SIWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
9. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
10. Tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
11. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wskazania elementów urządzeń i materiałów równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. W myśl art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (materiały, urządzenia, przynależności) spełniają wymagania określone w SIWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SIWZ.
13. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności związane z wykonaniem robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, robót drogowych oraz robót związanych z wykonaniem przepustu i elementów towarzyszących, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
Wymóg nie dotyczy prac/robót osobiście wykonywanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Człuchowska 71
Przechlewo 77-320
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie
Człuchowska 71
Przechlewo 77-320
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się