"Remonty nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020-2021"

» Opis zapytania

4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty drogowo-budowlane związane z wykonaniem remontów nawierzchni drogowych, bitumicznych na sieci dróg wojewódzkich w ramach realizacji zadań bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2020 – 2021. .
4.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich w zakresie wymiany warstw konstrukcyjnych nawierzchni – wykonany na całej szerokości jezdni, bądź przy jej krawędziach o śr. szer. 2 – 3 m wraz z likwidacją przełomów w konstrukcji drogi, na całkowitej szacunkowej powierzchni do 16 000 m².
Szczegółową technologię i wymogi wykonania powyższych robót przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

4.3 INFORMACJA DODATKOWA:
Jeżeli w SIWZ oraz Wytycznych Technicznych przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent, lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i obowiązujących przepisów.
2. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, przedstawiony w pkt. 4.2 rzeczowy zakres robót określony został szacunkowo. Rzeczywisty zakres poszczególnych asortymentów robót określony w pozycjach przedmiaru robót, może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu, przy zachowaniu oferowanych cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku wykonania mniejszego zakresu poszczególnych asortymentów robót niż się szacuje, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne dodatkowe roszczenia. Wynagrodzenie za wykonane roboty obliczone będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego, po oferowanych cenach jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i rzeczywistego zakresu wykonanych poszczególnych asortymentów robót, w ramach określonego zakresu poszczególnych pozycji przedmiarowych kosztorysu ofertowego.
4.4 Lokalizacja robót:
1. Drogi Wojewódzkie Nr 789, 792, 793 w zakresie utrzymywanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, relacji:

- DW Nr 789 /skrzyżowanie GNIAZDÓW/MZYKI do skrzyżowania z DK 46 w m. LELÓW/ - DW Nr 792 / skrzyżowanie z DW 789 w m. ŻARKI do skrzyżowania z DK 78 w m. KROCZYCE/
- DW Nr 793 /od skrzyżowania DK 46 (JANÓW) przez Żarki, Myszków, Leśniaki – rondo (ul. Kielecka w Siewierzu) - obwodnica Siewierza do skrzyżowania z DK 78 (SIEWIERZ)

-w miejscach szczegółowo wskazanych i wyznaczonych przez Zamawiającego

4.5 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączonych dokumentach:
- Przedmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ,
- Wytyczne Techniczne - ZDW Katowice - załącznik nr 2 do SIWZ

Przedmiary robót jako załącznik do niniejszej specyfikacji, stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego – opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej.

4.6 Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności Przedmiaru robót (zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego) zgłoszone po terminie przeznaczonym na składanie ofert nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

4.7 Materiały użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać Polskim Normom przenoszących normy europejskie, świadectwa jakości, certyfikaty, aprobaty techniczne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Myszkowska 59
Żarki 42-310
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
ul. Myszkowska 59
Żarki 42-310
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się