Usługa w zakresie żywienia pacjentów SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostarczanie całodziennych posiłków pacjentom szpitala (według zapotrzebowania ) na n/w oddziały:
Oddział:
1) Chirurgii Ogólnej
2) Chirurgii Ortopedyczno-Urazowy
3) Położniczo-Ginekologiczny
4) Wewnętrzny
5) Dziecięcy
6) Anestezjologii i Intensywnej Terapii
7) Zakaźny
8) Medycyny Paliatywnej
9) Szpitalny Oddział Ratunkowy
2. Średnia roczna ilość wynosi około 36000 osobodni ; miesięcznie - 3 000 osobodni tj. 100 dziennie. Dzierżawa pomieszczeń o powierzchni 115 m2 .
3. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy
i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy).
4. Dzienna ilość posiłków oraz rodzaj diet ustalana jest codziennie na podstawie zgłoszeń oddziałów i zamawiana będzie u oferenta do godziny 1100 na dzień następny.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem elektronicznego systemu zamawiania posiłków.
6. Korekta posiłków powinna być zgłaszana do godziny 1000 bezpośrednio do pracowników dystrybucji.
7. Wykonawca utworzy w siedzibie zamawiającego rezerwę posiłków dla pacjentów przyjmowanych do oddziałów w godzinach popołudniowych w liczbie 10.
8. Wykonawca dostarczał będzie posiłki na oddziały szpitala, a następnie będzie miał obowiązek podać je pacjentom.
9. Posiłki na oddziały szpitalne wydawane będą zgodnie z zachowaniem obowiązujących stref higienicznych. Zamawiający wymaga by posiłki na oddziałach były podawane w sposób estetyczny w stabilnych naczyniach. Dla Oddziału Zakaźnego wymagane będą naczynia styropianowe jednorazowego użytku.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniej ilości naczyń i sztućców
( metalowych).
11. Realizacja usługi powinna być zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi kwestię żywienia m.in.:
1) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U z 2019 poz. 1252)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 80 poz. 545) w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego.
12. Żywienie chorych oparte jest na dietach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
13. Herbata powinna być dostarczana na oddziały w termosach o pojemności 3,5 l ,
po zgłoszeniu na zapotrzebowaniu głównym.
14. Posiłki podstawowe (tj. śniadanie, obiad, kolacja) powinny zawierać produkty będące źródłem pełnowartościowego białka (mleko i produkty mleczne,, mięso i jego przetwory, jaja, ryby), węglowodanów złożonych – głównie pochodzących z przetworów zbożowych oraz świeżych warzyw i/lub owoców.
15. Wartość kaloryczna średniej dziennej racji pokarmowej powinna kształtować się na poziomie 1800 kcal. W przypadku, gdy stan zdrowia pacjentów wymaga modyfikacji kaloryczności diety wg. wskazań lekarza prowadzącego zastrzega się taką możliwość.
16. Do obiadu wykonawca doda kompot, kisiel płynny itp., natomiast do pozostałych posiłków, herbatę, kakao lub kawę itp. wraz z cukrem.
17. Pacjenci otrzymywać będą 3 główne posiłki ( śniadanie, obiad, kolacja) oraz dodatkowo 2-3 posiłki ( drugie śniadanie, dodatek białkowy, dodatek nocny) wg. zaleceń lekarza lub dietetyka.
18. Dodatek nocny dla chorych na cukrzycę dostarczany będzie razem z kolacją plus kanapka nocna. Wyżej wymienione posiłki pacjentom wyda personel szpitalny.
19. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania jadłospisów dwutygodniowych
z uwzględnieniem sezonowości oraz tradycji świąt i uzgadniania ich z przedstawicielem zamawiającego.
20. Jadłospis dwutygodniowy z uwzględnieniem gramatury i kaloryczności powinien być dostarczany przez wykonawcę dla dietetyka zamawiającego celem sprawdzenia, minimum
5 dni roboczych przed jego wdrożeniem.
21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli w zakresie zgodności dostarczanych posiłków (gramatura) oraz odpowiednie temperatury:
1) zupy 75⁰C,
2) drugie danie (mięso) 65 ⁰C,
3) drugie dania – dodatki skrobiowe i węglowodanowe 55⁰C
4) gorące napoje 80⁰C,
5) sałatki, surówki 40C ( +/- 20C )
22. Wykonawca musi posiadać dietetyka, który będzie współpracował z dietetykiem zamawiającego.
23. Wykonawca będzie dostarczał pacjentom posiłki do poszczególnych oddziałów własnym personelem na swój koszt, codziennie w godzinach:

1) śniadanie – 645 – 745
2) drugie śniadanie – 1000
3) obiad – 1230 – 1330
4) podwieczorek – 1600
5) kolacja i dodatek nocny dla cukrzyków – 1730 – 1830
24. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania procedur higienicznych dotyczących higieny rąk, środków transportu, urządzeń, sprzętów i powierzchni oraz stosowania preparatów myjących i dezynfekcyjnych pozytywnie zaopiniowanych przez Państwowy Zakład Higieny, dopuszczonych do zastosowania w kontakcie z żywnością.
25. Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował u siebie odpowiednim zapleczem spełniającym wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, dopuszczonym przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną do wykonywania i dystrybucji posiłków na zewnątrz.
26. Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował transportem zewnętrznym przystosowanym do przewozu żywności posiadającym pozytywną opinię Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
27. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, PIP, BHP) w zakresie wykonywanej usługi
w tym m. in. w zakresie jakości produktów i przygotowywanych posiłków, ich zgodności
z opisanymi wyżej normami oraz w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w Oddziale Zakaźnym bądź wskazanych przez zamawiającego.
28. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli świadczonych usług w swojej siedzibie pod względem sanitarno-epidemiologicznym i jakościowym.
29. Za czystość korytarza znajdującego się przy kuchni odpowiada wykonawca.
30. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i zagospodarowania lub utylizacji resztek pokarmu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
31. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe
w wyniku prowadzonej działalności. Zamawiający wymaga ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej, obejmującego między innymi zdarzenia losowe i zatrucia pokarmowe.
32. Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia w dobrym stanie technicznym
i spełniające warunki Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia. Wydzierżawienie pomieszczeń nastąpi oddzielną umową wg załączonego projektu umowy.
33. Czynsz za wynajęte pomieszczenia zostanie naliczony wg stawki minimum 20,00 zł /m2 (netto).
34. Opłata za pobrane media (energię elektryczną, zimną i ciepłą wodę i odprowadzane ścieki) zostanie naliczona w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych i obowiązujące stawki za dany okres, wynikające z kosztów pozyskania tych mediów od dostawców powiększone o obowiązujący podatek VAT.
35. Odpady komunalne pozyskane z prowadzonej działalności w wydzierżawionych pomieszczeniach wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
36. Zamawiający wymaga by pracownicy wykonawcy posiadali aktualne badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz aktualne szkolenia wewnętrzne z realizacji GHP/GMP i HACCP. W tym celu zamawiający żąda oświadczenia, że te osoby takie badania
i szkolenia posiadają. Wykonawca załączy własne oświadczenie zawierające wymagane informacje.
37. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP i p/pożarowych oraz higieniczno-sanitarnych i porządkowych obowiązujących na terenie szpitala.
38. Zamawiający wymaga przedstawienia opisu kuchni centralnej, z której dostarczane będą posiłki. Zamawiający wymaga zapewnienia władania tą kuchnią przez okres obowiązywania umowy. Wykonawca załączy własny dokument zawierający wymagane informacje.
39. Zamawiający wymaga zezwolenia inspekcji sanitarnej na dostarczanie z tej kuchni posiłków dla zewnętrznych odbiorców ( „cateringu”).
40. Zamawiający wymaga opisu systemu dystrybucji posiłków i używanego do ich dystrybucji sprzętu (np. konkretnych termoportów, GN). Wykonawca załączy własne oświadczenie zawierające wymagane informacje

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sienkiewicza 2
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
ul. Sienkiewicza 2
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się