Dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego w ilości około 1200 Mg do Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej ul. Łąkowa z rozładunkiem do zbiornika wapna.
Wymagana jakość wapna:
-zawartość CaO czynnego*-min.93%
-zawartośćMgO*-max1,5%
-zawartośćCO2*-max.5%
-reaktywność*T60-max 80 s
-granulacja: pozostałość na sicie 0,09mm-max.5%
-gęstość nasypowa 800-1000 kg/m3
* - wg normy PN-EN 459-2:2010

Dostawa ma być jednorodna pod względem reaktywności (nie dopuszcza się mieszania wapna o różnej reaktywności celem uzyskania odpowiednich parametrów).

UWAGA: Przy każdej dostawie Oferent dostarczy wraz z fakturą świadectwo kontroli dostarczonego wapna, zgodnie z Polską Normą PN-EN 459-2:2010.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego transportem i urządzeniem wyładowczym Wykonawcy.
Jednorazowa dostawa (partia) wapna może wynosić ok.27Mg. Pojemność zbiornika na wapno wynosi 30 m3.
Koszty transportu do Zamawiającego i rozładunku ponosi Wykonawca. Wskazaną w ust. 1 niniejszego działu ilość wapna należy traktować jako szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy jeżeli jego potrzeby technologiczne będą mniejsze od zamawianych. W takim przypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów wapna bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Z tytułu zakupu mniejszej ilości wapna w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanego wapna zgodną ze specyfikacją jakościową.
Wykonawca przyjmuje termin płatności za dostarczoną partię wapna 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca na żądanie zamawiającego, zobowiązany jest poddać się kontroli ilościowej wielkości jednorazowej dostawy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na terenie Gminy Kolbuszowa.
Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanego wapna zgodną ze specyfikacją jakościową .

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44.92.12.10 - 7 Wapno sproszkowane

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności z istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział III SIWZ).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Józefa Piłsudskiego 111A
Kolbuszowa 36-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Józefa Piłsudskiego 111A
Kolbuszowa 36-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się