Dostawa nowego fabrycznie sprzętu TIK i sprzętu specjalistycznego do 2 przedszkoli Gminy Wrocław wraz z montażem i usługą szkoleniową dla nauczycieli przedszkolnych - w podziale na 2 Zadania.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego fabrycznie sprzętu TIK i sprzętu specjalistycznego do 2 przedszkoli Gminy Wrocław wraz z montażem i usługą szkoleniową dla nauczycieli przedszkolnych - w podziale na 2 Zadania:

1) Zadanie 1: Dostawa i montaż 14 sztuk sprzętu TIK „Magiczny dywan” wraz z usługą organizacji i przeprowadzenia 2 szkoleń doskonalących dla maksymalnie 27 nauczycieli przedszkolnych, pn.: „Magiczny dywan w edukacji przedszkolnej”;

2) Zadanie 2: Dostawa i montaż 5 sztuk sprzętu specjalistycznego, pn.:
a) „Biofeedback” – 1 sztuka;
b) „Metoda Warnkego” – 2 sztuki;
c) „Sensomotoryka” – 2 sztuki;
wraz z usługą organizacji i przeprowadzenia 3 szkoleń specjalistycznych dla maksymalnie 25 nauczycieli przedszkolnych, pn.:
a) „Biofeedback” - dla 3 nauczycieli z 1 przedszkola Gminy Wrocław,
b) „Terapia Metodą Warnkego” - dla 11 nauczycieli z 2 przedszkoli Gminy Wrocław,
c) „Sensomotoryka” - dla 11 nauczycieli z 2 przedszkoli Gminy Wrocław.

2. Dostawa sprzętu TIK oraz szkolenia, stanowiące przedmiot zamówienia, realizowane są w ramach projektu: „Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” (zwanego dalej „projektem”), realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego.
Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:
a) Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
b) Numer i nazwa Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
c) Numer i nazwa Poddziałania: 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF.

3. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, z uwagi na charakter przedmiotowego zamówienia.

4. Zamawiający nie określa – dla usług szkoleniowych, stanowiących część przedmiotu zamówienia - wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w związku z tym, że przedmiot zamówienia nie obejmuje czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 108).

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i w załącznikach do niej.
6. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie usług szkoleniowych, zobowiązany jest zapewnić wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

7. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługi szkoleniowe stanowiące część przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem:
1) Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego ws. organizacji spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 (aktualnych na dzień przeprowadzenia szkolenia);
2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Strzegomska 49a
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49a
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się