Odbiór wraz z załadunkiem, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05) powstałych w Oczyszczalni Ścieków w Cielczy w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2022 r. (Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin), z terenu tej oczyszczalni

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze wraz z załadunkiem, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05), powstałych w Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin), które powstały w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2022 r. w Oczyszczalni ścieków. Przykładowe sprawozdania z badań ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05) stanowią załącznik nr 11 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).
3.3. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
3.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: odbiór wraz z załadunkiem, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05), w okresie, w którym dana czynność ma być wykonywana. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie w brzmieniu jak we wzorze stanowiącym załącznik do Umowy w którym potwierdzi, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy będą przez niego zatrudnione, w okresie, w którym dana czynność będzie wykonywana w oparciu o umowę o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wstrzymuje rozpoczęcie prac w ramach Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

63-200 Jarocin


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
ul. Gajówka 1 Cielcza
63-200 Jarocin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się