Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 10 w Suwałkach.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 10 w Suwałkach.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach przy ulicy Antoniewicza 5. W ramach zamówienia zaplanowano uzupełnienie wyposażenia istniejącej kuchni i pomieszczeń bloku kuchennego (przygotowalni, chłodni, magazynów itp.), w tym m.in. kocioł warzelny, patelnia elektryczna, piec konwekcyjno-parowy, kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym i inne oraz drobny sprzęt kuchenny, w tym: łyżki, widelce, noże, talerze, szklani, dzbanki itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy (załącznik nr 2) oraz specyfikacja techniczna.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt załadunek transport i rozładunek oraz montaż dostarczonych materiałów, urządzeń, sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych. Dostarczony sprzęt i wyposażenie muszą spełniać również wymagania zawarte w formularzu cenowym (załącznik nr 2).

5. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzach cenowych nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z określonym producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazywać na wyrób, materiał lub element, które powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w załączniku nr 2 do SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają

określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). 7. W przypadku montażu urządzeń jak np. kocioł warzelny, piec konwekcyjno-oparowy należy przewidzieć drobne roboty budowlane i instalacyjne (elektryczne - zasilanie i sanitarne - przyłącze wody i kanalizacji). Urządzenia winny być gotowe do użytku.

UWAGA: Termin i miejsca montażu urządzeń stacjonarnych należy uzgodnić z wykonawcą robót budowlanych i z zamawiającym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się