Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn.zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na rok 2021

» Opis zapytania

1. Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym szacunkowym wolumenie 2218,6 MWh(+/- 10%) w okresie dostaw, tj. od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku odrębnie dla każdego układu pomiarowego, jednak nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb i obiektów zakwalifikowanych do 2 grup według poniższej klasyfikacji:
Grupa 1 - Oświetlenie drogowe z następującym podziałem:
- energia dzienna
- energia nocna
Grupa 2 - Lokale i obiekty inne niż oświetlenie drogowe.
2. Wskazane w pkt. 1 tolerancje dotyczące wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust. 5 Pzp
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
4. Sprzedaż energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych wspólnych Zamawiających, przy czym w stosunku do Zamawiających: Gmina Oświęcim, również na podstawie umów zawieranych odrębnie przez samorządowe jednostki organizacyjne, szczegółowo opisane w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ.
5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zasadami ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Zamkowa 12
Oświęcim 32-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
Oświęcim 32-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się