ODBIÓR, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE – sprawa numer 62/2020

» Opis zapytania

► Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i przetworzenie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na rzecz 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami świadczenia przedmiotu zamówienia określonymi przez Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie jednorazowego odbioru, transportu i przetworzenia odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.) powstałych w łącznej ilości 149,6795 Mg (149 679,5 kg):
1. 16 01 19 - Tworzywa sztuczne - 4711,7 kg ;
2. 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 - 13024,9 kg ;
3. 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - 4846,8 kg ;
4. 16 01 07* - Filtry olejowe - 1676,9 kg ;
5. 10 11 03 - Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego - 5,5 kg ;
6. 16 01 99 - Inne niewymienione odpady - 777,5 kg ;
7. 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( np. PCB) - 2442,1 kg ;
8. 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe - 458 kg ;
9. 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest - 217 kg ;
10. 16 07 08* - Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty - 339 kg ;
11. 16 01 20 - Szkło - 162 kg ;
12. 17 02 03 - Tworzywa sztuczne - 36 989,90 kg ;
13. 16 01 03 - Zużyte opony - 989 kg ;
14. 06 04 04* - Odpady zawierające rtęć - 30 kg ;
15. 17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( np. drewniane podkłady kolejowe) - 79 004,50 kg ;
16. 17 03 80 - Odpadowa papa - 2100 kg ;
17. 17 01 82 - Inne niewymienione odpady - 30 kg ;
18. 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 - 1790 kg ;
19. 16 05 09 - Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 - 66 kg ;
20. 16 03 05* - Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne - 17,5 kg;
21. 17 02 02 - Szkło -1,2 kg.
► Miejsce odbioru odpadów z terenów kompleksów wojskowych:
Grudziądz, ul Hallera 60;
Grudziądz, ul. Bema 27;
Grudziądz, ul. Czwartaków 3;
Grudziądz, ul. Dąbrówki 10;
Grudziądz, ul. Jagiełły 11 – 23;
Grudziądz, ul. Anny Walentynowicz 15;
Grupa koło Grudziądza, ul. Dworcowa 60;
Brodnica, ul. Czwartaków 1;
Chełmno – Grubno;
Chełmno, ul. Aleje 3-go Maja 2 - 4;
Chełmno ul. Biskupia 15 - 23.
Wykonawca odbierze odpady w godzinach od 8:00 do 14:00 (od poniedziałku do czwartku), od 8:00 do 12:00 (w piątki) w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
► Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i przetwarzania odpadów wydane przez właściwy organ – posiadanie wpisu do rejestru podmiotów
w BDO zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, z późniejszymi zmianami, dla odpadów o kodach określonych w specyfikacji, z datą ważności co najmniej do 31.12.2020 r. W przypadku braku decyzji na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów –oświadczenie Wykonawca o zawartej umowie z podmiotem, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie przetwarzania odpadów.
Zamawiający zobowiązany jest do wystawienia zestawienia ilościowego (w Mg) i jakościowego (wg kodów) odpadów, w postaci Elektronicznej Karty Przekazania Odpadu (BDO) osobno na każde miejsce odbioru, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r. poz. 797 t.j.).
Wykonawca potwierdza Karty Przekazania Odpadów, stając się kolejnym posiadaczem odpadów
w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U. z 2020 r. poz. 797). Karty Przekazania Odpadów będą podstawą do wypłaty należności za wykonaną usługę.
W przypadku odpadów niebezpiecznych będących przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu drogą elektroniczną skanu „Karty Przekazania Odpadów”, potwierdzającej transport oraz przetworzenie w terminie 14 dni od daty odbioru odpadów.
Dalsze postępowanie z wywożonymi odpadami będzie przebiegać w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach - Dz. U z 2020 r. poz. 797).
Wykonawca ustali stawkę za odbiór 1 kg odpadów uwzględniając koszty transportu i załadunku oraz ważenia. Ważenie odbywać się będzie każdorazowo w obecności przedstawiciela 13 WOG.

► Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub jego podwykonawcy (o ile występuje) aby osoby wykonujące odbiór, transport odpadów były zatrudnione na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia.
Powyższe dotyczy osób, którym Wykonawca przypisał czynności, o których mowa powyżej. Inne ewentualnie osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być zatrudnione na umowę
o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy.

a) celem udokumentowania zatrudnienia osób jak powyżej:
Wykonawca w terminie dwóch dni po zawarciu umowy przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób przeznaczonych do realizacji usługi według zadań, gdzie w treści wykazu Wykonawca dokona oznaczenia, które z wyszczególnionych osób są zatrudnione na umowę o pracę ze wskazaniem rodzaju wykonywanych czynności, czasu zatrudnienia danej osoby. „Wykaz” winien zostać przedłożony w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jeżeli „Wykaz osób” stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadać temu dokumentowi klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” z załączeniem uzasadnienia zastosowania klauzuli.
b) w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 3, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
Wykonawca na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia wezwania okaże do wglądu Zamawiającemu oryginalne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych powyżej.
Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt. a) i b) skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Wykonawcę w sposób i wysokości określonej w dokumentacji.
W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy.
►Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu osobiście, bądź pisemnie listę osób wraz z seriami i numerem dowodu osobistego, a także markę
i numery rejestracyjne samochodów, które będą odbierać odpady.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2020 | 07:30


» Lokalizacja

ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się