Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola w okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola, składowanych
w pojemnikach stanowiących własność Wykonawcy, użyczonych przez Wykonawcę nieodpłatnie Zamawiającemu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r., w następujący sposób:
1) podstawieniu jednakowych pod względem wykonania i koloru pojemników na odpady w zależności od zamówienia i ustawienie w miejscach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie pojemniki dostarczone przez Wykonawcę powinny być stale sprawne, zamykane i mieć estetyczny wygląd;
2) odbiorze zapełnionych pojemników na zgłoszenie telefoniczne przez pracownika Urzędu Miasta
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (zabieranie pojemników ma nastąpić nie dłużej niż w ciągu 24 h);
3) przekazywaniu odebranych odpadów do odpowiednich instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
4) konserwacji, dokonywania niezbędnych napraw w celu utrzymywania pojemników w stanie zdatnym do ich używania zgodnie z przeznaczeniem, mycia i dezynfekowania pojemników w razie zaistnienia takiej potrzeby bądź stosownie do wskazań upoważnionego pracownika Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności w zakresie weryfikowania istnienia potrzeby konserwacji, dokonywania niezbędnych napraw, mycia oraz dezynfekowania pojemników;
5) pozostawieniu w czystości miejsc, w których są usytuowane pojemniki w promieniu nie mniejszym niż 2,5 metra od danego pojemnika po ich opróżnieniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) Wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy m.in. z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 791 ze zm.);
2) okazania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa;
3) ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Kodeksie cywilnym i innych ustawach;
4) ponoszenia kosztów związanych z uszkodzeniem elementów małej architektury znajdujących się
w miejscach usytuowania pojemników;
5) dostarczenia dodatkowych pojemników na telefoniczne żądanie pracownika Urzędu Miasta.
3. Szacunkowa ilość pojemników do odbioru i zagospodarowania, miejsce składowania pojemników, rodzaj odbieranych odpadów oraz częstotliwość odbioru:
1) jeden pojemniki o pojemności 1,1 m³ na odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,
o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Stefana Złotnickiego 12 na terenie Urzędu Miasta Zduńska Wola (wewnętrzny parking) z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks,
e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 11 wywozów);
2) jeden pojemnik o pojemności 1,1 m3 zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06, -
przy ul. Stefana Złotnickiego 12 na terenie Urzędu Miasta Zduńska Wola (wewnętrzny parking)
z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 11 wywozów);
3) jeden pojemnik o pojemności 1,1 m3 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Stefana Złotnickiego 13 na terenie Urzędu Miasta Zduńska Wola (podwórze)
z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 9 wywozów);
4) jeden pojemniki o pojemności 0,24 m³ odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,
o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Stefana Złotnickiego 3 z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 11 wywozów);
5) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m³ zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06 - przy
ul. Stefana Złotnickiego 3 z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 9 wywozów);
6) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - wydzielona, zamykana pergola przy ul. Łaskiej 38 Inkubator Inicjatyw Społecznych
z częstotliwością jeden raz na tydzień, opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 2 wywozy);
7) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06, - wydzielona, zamykana pergola przy ul. Łaskiej 38 Inkubator Inicjatyw Społecznych z częstotliwością jeden raz na tydzień, opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby), (maksymalnie 2 wywozy);
8) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Świerkowej 65 w Zduńskiej Woli opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Urzędu Miasta Zduńska Wola w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (maksymalnie 1 wywóz);
9) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m³ zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06, - przy
ul. Świerkowej 65 w Zduńskiej Woli opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (maksymalnie 1 wywóz);
10) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Szadkowskiej 24A w Zduńskiej Woli opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (maksymalnie 1 wywóz);
11) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m³ zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06, - przy ul. Szadkowskiej 24A w Zduńskiej Woli opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (maksymalnie 1 wywóz);
12) imprezy plenerowe: - jeden pojemnik o pojemności 1,1 m³ odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - stosownie do zaistnienia takiej potrzeby, również na pisemne zgłoszenie (fax, e-mail) pracownika Zamawiającego, (maksymalnie 1 wywóz).
Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości usług wyszczególnionych w ofercie będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od podanych powyżej ilości. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wynikające wyłącznie ze zrealizowanych w całości poszczególnych usług.
4. Zamawiający wymaga, by wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług objętych zakresem umowy, tj. w szczególności odbiorze odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stefana Złotnickiego 12
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miasto Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego 12
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się