Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pysznica w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXI/552/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 oraz Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Pysznica.
Zebrane odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, pełniącego funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym w dniu 21 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Gminą Pysznica
Ważenie, stanowiące wskazanie ilości odpadów do rozliczeń, będzie miało miejsce na wadze zlokalizowanej na terenie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania wszystkich tzw. kwitów wagowych, tj. dokumentów potwierdzających przeprowadzenie ważenia przez cały okres trwania umowy i niezwłocznego (w terminie do 3 dni roboczych) ich udostępnienia na żądanie Zamawiającego.
W przypadku awarii instalacji wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający wskaże instalację zastępczą zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, do której Wykonawca będzie miał obowiązek zawieźć odpady.
Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1Mg odebranych odpadów komunalnych.

l) Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów o kodzie
20 03 01, ich załadunek, transport do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

2) Odbiór i transport selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości:
- papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, tekstylia kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11,
15 01 01
- szkło, opakowania ze szkła, kod 20 01 02, 15 01 07
- metale, opakowania z metalu, kod 20 01 40, 15 01 04
- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02
- opakowania wielomateriałowe, kod 15 01 05
Wykaz nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Dane przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ nie są zależne od Zamawiającego. Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego przy uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości oraz migracji ludności. Informacje podane
w załączniku nr 2 będą aktualizowane przez Zamawiającego do 15 dnia każdego miesiąca.

3) Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów zebranych od właścicieli nieruchomości odpadów biodegradowalnych: kod 20 02 01 trawy, liście, gałęzie, roślinne odpady kuchenne itp.

4) Zbiórka w aptekach, punktach aptecznych, punkcie selektywnej zbiórki odpadów przeterminowanych leków, kod: 20 01 31, 20 01 32, ich transport i utylizacja.
Wykaz aptek stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

5) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w m. Pysznica przy ul. Komunalnej 2, zwanym dalej PSZOK. Istniejący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie udostępniony Wykonawcy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu PSZOK w pojemniki na wszystkie dostarczane przez mieszkańców selektywnie zebrane i dostarczone odpady wymienione w pkt 6, których wielkość i typ będzie dostosowane do ilości przyjmowanych odpadów. Dla określenia ilości przyjmowanych odpadów wykonawca zobowiązany jest zważyć przywiezione odpady i prowadzić ewidencję określoną w ustawie o odpadach. PSZOK będzie przyjmował odpady od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 15-tej z wyjątkiem świąt.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowanie zaplecza socjalnego dla zatrudnionego pracownika spełniającego wymagania BHP i ppoż., uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów
w tym punkcie oraz obowiązek zawarcia umów z dostawcami niezbędnych mediów.

6) W ramach działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zbierać następujące odpady: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 15 01 01, szkło i opakowania ze szkła kod 20 01 02, 15 01 07, metal, opakowania z metali kod 20 01 40, 15 01 04, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02, odpady biodegradowalne kod 20 02 01, opakowania wielomateriałowe kod 15 01 05, sprzęt elektryczny i elektroniczny kod: 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, odpady wielkogabarytowe kod: 20 03 07, odpady rozbiórkowe i budowlane kod: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, szkło okienne kod: 17 02 02, świetlówki kod: 20 01 21, opony kod: 16 01 03, zużyte oleje, farby, rozpuszczalniki, akumulatory, baterie kod: 20 01 33, 20 01 34, zużyte opony kod:
16 01 03, popiół kod:20 01 99, przeterminowane leki kod: 20 01 31, 20 01 32.

7) Wykonawca prowadząc punkt PSZOK wymieniony w pkt. 5 i 6 jest zobowiązany do transportu zebranych tam odpadów do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.

8) Celem oszacowania przez Wykonawcę masy odpadów, będących przedmiotem zamówienia w załącznikach zostały przedstawione sprawozdanie za rok 2018 i zestawienia ilości odpadów zebranych w 2019r.i 6 miesięcy w 2020 r. oraz wykaz nieruchomości z podziałem na poszczególne miejscowości i ulice.

9) Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany.

10) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy.

11) Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości pojemnik na odpady komunalne i worki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny. Pojemnik i worki powinny mieć logo wykonawcy i powinny być w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica.

12) W przypadku występowania nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica nie ujętych w wykazie dostarczonym do SIWZ, wykonawca wykona usługę wywozu odpadów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

13) Wymagana częstotliwość wywozu odpadów z obszarów zabudowy zagrodowej
i jednorodzinnej:
1) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będzie prowadzone z częstotliwością, co 3 tygodnie (cały rok);
2) odbieranie odpadów pozostałych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością co 3 tygodnie;
3) odbieranie odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, tekstylia, szkło (białe i kolorowe), - selektywnie zebrane frakcje mogące zawierać następujące odpady, które ze względu na zanieczyszczenia nie spełniają kryteriów surowców wtórnych: papier i tektura, odzież, tekstylia, drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe prowadzone, odpady ulegające biodegradacji, popiół,. będzie z częstotliwością, co 3 tygodnie,
4) odbiór odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych takich jak: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe, będzie miał miejsce w dwa razy w roku w czasie organizowanych zbiórek;

14) Wymagania stawiane workom i pojemnikom do selektywnej zbiórki odpadów:
1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z tektury - worek niebieski oznaczony napisem „Papier”;
2) odpady ze szkła ( białe i kolorowe), w tym odpady opakowaniowe ze szkła – worek zielony oznaczony napisem „Szkło”;
3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady wielomateriałowe – worek żółty oznaczony napisem „metale i tworzywa sztuczne”;
4) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów– worek brązowy oznaczonym napisem „Bio”;
5) odpady komunalne zmieszane – pojemnik lub worek czarny;
6) zimne popioły – worek szary.
15) Worki powinny spełniać niżej wymienione wymagania:
1) materiał - folia polietylenowa,
2) pojemność - od 80 do 120 l,
3) grubość - min. 60 mikronów
4) nadruk - oznaczenie rodzaju odpadów i nazwa przedsiębiorcy.
16) Ilość worków do selektywnej zbiórki, które musi zapewnić Wykonawca:
- niebieski, żółty, zielony, brązowy, czarny, szary - po jednym na nieruchomość, następne po odebraniu pełnego worka,

17) Wykonawca musi dysponować samochodami wymaganymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

18) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
„Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica” oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach i zgodnie z warunkami i wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
19) W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów.
20) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego.
W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zwróci Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar z tytułu określonego w ust. l i 2, obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej urnowy, a dotyczyć będą okresu realizacji przez Wykonawcą niniejszej umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


Informacje dodatkowe:

1) Łączna liczba mieszkańców gminy Pysznica na dzień 30.06.2020 r. wynosi: 11 251 osób
( dane USC w Pysznicy).
2) Liczba mieszkańców według deklaracji na dzień 30.06.2020 r. wynosi 8 704 (Wykaz gospodarstw i mieszkańców według deklaracji na dzień 30.06.2020 r. stanowi załącznik nr 2.)
3) Liczba nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica według deklaracji na dzień 30.06.2020r wynosi 3351( w 2019r. było 3288) nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, które są objęte przedmiotem zamówienia (Wykaz gospodarstw i mieszkańców według deklaracji na dzień 30.06.2020r. stanowi załącznik nr 2.).

Do analizy dla wykonawców:
W celu łatwiejszej kalkulacji ceny przez wykonawców Zamawiający przedstawia w tabeli w SIWZ rodzaje i ilości odpadów zebrane w 2019 roku i przez 6 miesięcy w roku 2020 na terenie gminy Pysznica ( łącznie z odpadami z PSZOK)

Dodatkowo informujemy, że dotychczas systemem wywozu odpadów objętych jest 3351 nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica.
Tabela obrazująca ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Pysznica
w roku 2019 i 6 miesięcy 2020 roku

Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów
z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany.

9). Informacje dodatkowe
a) Wykonawca usług może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
c) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca podał – o ile będą już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których wyżej mowa, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
d) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
e) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
f) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
g) Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności jak wyżej.

10. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 209 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wolności 322 pok. nr 24
Pysznica 37-403
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Pysznica
ul. Wolności 322 pok. nr 24
Pysznica 37-403
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się