Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych dla wskazanych jednostek organizacyjnych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Wykaz odpadów do utylizacji /składowania według klasyfikacji oraz szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów została określona w SIWZ.
Wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie z jednostek SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 (Szpital dla Dorosłych), oraz przy ulicy Władysława Truchana 7 (Szpital dla Dzieci).
Wykonawca ponosi koszty wyposażenia Zamawiającego w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zamawiający wymaga przy tym pojemników szczelnych od dołu w celu zapobiegania ewentualnym wyciekom z pojemnika. Odbiór odpadów będzie dokonywał się na zasadzie odbioru pełnych, zamkniętych pojemników, w miejsce których Wykonawca zobowiązany jest dostarczać taką samą ilość czystych i zdezynfekowanych pojemników.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymaganą ilość pojemników, z których będzie odbierał odpady od Zamawiającego. Koszty dostarczenia i eksploatacji pojemników Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Strzelców Bytomskich 11
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się