Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Różan.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z te-renu Gminy Różan. Powierzchnia Gminy - 84,58 km2. Liczba mieszkańców: 4419 (według danych Ewidencji Ludności tutejszego Urzędu na dzień 30.06.2020r.) W skład Gminy Różan wchodzi miasto Różan i 18 wsi: Chełsty, Chrzczonki, Dąbrówka, Dzbądz, Dyszobaba, Kaszewiec, Miłony, Mroczki – Rębiszewo, Paulinowo, Podborze, Prycanowo, Szygi, Załęże – Sędzięta, Załęże – Eliasze, Załęże Wielkie, Załęże – Gartki, Załuzie, Zawady – Ponikiew. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:
odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Różan z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Różan z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy; odbiorze i zagospodarowaniu odpadów dostarczanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mroczkach- Rębiszewo przez mieszkańców Gminy Różan takich jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki,
zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mroczkach-Rębiszewo obsługiwany będzie przez Gminę Różan. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 ro-ku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) oraz zapisami obowiązującego Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Różan. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Obrońców Różana 4
Różan 06-230
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały izolacyjne
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Różan
Plac Obrońców Różana 4
Różan 06-230
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się