Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Łochów

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na wykonaniu inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Łochów. Inwentaryzację źródeł ciepła „z natury” należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi (oraz aktualizacją wytycznych) Marszałka Województwa Mazowieckiego do projektu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
2.Inwentaryzacja musi jednoznacznie wskazać wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności mieszkalnym (jednorodzinnym i wielorodzinnym), handlowym, usługowym, użyteczności publicznej.
3.Podmioty objęte inwentaryzacją, to przede wszystkim:
1)małe kotłownie przydomowe,
2)paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki),
3)niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów,
4)kotłownie w obiektach użyteczności publicznej,
5)kotłownie w obiektach handlu i usług.
4.Metody prowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji:
1)metoda wywiadu bezpośredniego – zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę ankietą. Metoda wywiadu bezpośredniego – polega na wypełnianiu ankiety w formie papierowej lub elektronicznej przez reprezentanta gminy (w tym przypadku będzie to przedstawiciel Wykonawcy wybranego do wykonania inwentaryzacji) podczas oględzin. W ramach tej metody informacje muszą zostać pozyskane od użytkowników lokali lub budynków (np. najemców, właścicieli, zarządców) i spisane na podstawie bezpośredniego kontaktu. Ankieterzy, w celu pozyskania danych, mają za zadanie przeprowadzenie rozmowy z respondentem, wspólnej analizy poszczególnych punktów kwestionariusza, a także wypełnienie ankiety. Wskazane jest, aby prowadzenie inwentaryzacji metodą wywiadu bezpośredniego połączone było z równoczesnym zapewnieniem doradztwa w zakresie obowiązującej uchwały antysmogowej, wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, poprawy efektywności energetycznej w budynkach i obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań (np. oszczędność energii) oraz wykonaniem termomodernizacji obiektów w celu zmniejszenia strat ciepła i obniżenia zużycia energii cieplnej. W punktach adresowych, w których dla całego budynku wielorodzinnego występuje jedno źródło ciepła, wypełniania jest jedna ankieta dla całego obiektu. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej, gdzie jest wiele indywidualnych instalacji grzewczych ankiety prowadzone są w poszczególnych lokalach. Dla lokali lub budynków, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, za sposób ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła bezklasowego (nieekologicznego).
2)Zgodnie z aktualizacją wytycznych dopuszczalna jest także Inna metoda tj. metoda, pozwalająca na jednoznaczną identyfikację źródła i sposobu ogrzewania budynku lub lokalu, inna niż wskazane powyżej. W metodzie tej dopuszczalne jest wykorzystywanie środków komunikacji na odległość, np. przeprowadzenie wywiadu telefonicznego, ankiety online, itp.
5.Zakres inwentaryzacji:
1)Podczas inwentaryzacji, dla każdego inwentaryzowanego obiektu należy pozyskać następujące dane, w odniesieniu do każdego inwentaryzowanego obiektu:
a)dane adresowe:
-powiat,
-gmina,
-miejscowość (ew. dzielnica),
-ulica,
-numer budynku,
-numer lokalu,
b)dane o budynku/lokalu:
-typ budynku,
-powierzchnia użytkowa budynku/lokalu wyrażona w m2,
-ocieplenie, przeprowadzone termomodernizacje,
c)dane o źródle/źródłach ciepła – dla budynku lub lokalu:
-kocioł na paliwa stałe:
•liczba źródeł,
•charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
•rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta),
•klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu poświadczającego emisję (brak klasy lub brak informacji, klasa 3, klasa 4, klasa 5, ekoprojekt),
•sposób podawania paliwa (ręczny bez wentylatora, ręczny z wentylatorem, podajnik automatyczny),
•urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
•sprawność cieplna,
•rok instalacji,
•rok produkcji,
• moc [MW],
•źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne –podać jakie),
-kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne:
•liczba źródeł,
•charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
-sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne:
•charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
-piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek:
•liczba źródeł,
•charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
•rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta),
•ekoprojekt (tak lub nie),
•urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
•sprawność cieplna,
•rok instalacji,
•rok produkcji,
•moc [MW],
•źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),
-piec kaflowy:
•liczba źródeł,
•rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta),
•urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
•sprawność cieplna,
•rok instalacji,
•moc [MW],
•źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),
-roczne zużycie paliw dla kotła (węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr]),
-plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania.
2)W wyniku inwentaryzacji powinien powstać raport końcowy zawierający podsumowanie obejmujące:
-dane adresowe gminy,
-wskazanie osoby do kontaktu,
-wykorzystaną metodę,
-zestawienie uzyskanych wyników, w szczególności:
•liczbę zinwentaryzowanych budynków i lokali,
•łączną powierzchnię użytkową zinwentaryzowanych budynków w podziale na sposób ogrzewania [m2] (kotły opalane węglem, kotły opalane drewnem, kotły opalane pelletem, kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne, sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne, piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek, piec kaflowy i inne),
•liczbę budynków nieocieplonych, liczbę i rodzaj źródeł ciepła w podziale na kotły opalane węglem, kotły opalane drewnem, kotły opalane pelletem, kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne, sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne, piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek, piec kaflowy i inne,
•liczbę źródeł ciepła spełniających wymogi ekoprojektu,
•łączne roczne zużycie paliw w zinwentaryzowanych budynkach (węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr]),
•podsumowanie zebranych informacji dotyczących planów zmiany sposobu ogrzewania.
6.Dodatkowe informacje: szacuje się, że łączna liczba budynków na terenie gminy Łochów wynosi około 10 067 (liczba podana szacunkowo z uwzględnieniem liczby punktów adresowych, liczby deklaracji na odpady, może być zmienna z uwagi na zbiorowe źródła ciepła oraz konieczność ustalenia istniejących źródeł ciepła np. w budynkach letniskowych).
7.W ramach zadania zostaną: przygotowane ankiety, przeprowadzone ankiety, utworzenie bazy danych (format Excel), opracowanie raportu z przeprowadzonej inwentaryzacji. Ponadto na stronie internetowej oraz facebook’u Urzędu zostanie umieszczona informacja o planowanych działaniach zawierająca treści edukacyjne (opracowanie treści będzie leżało po stronie Wykonawcy, akceptacja treści przez Zamawiającego).
8.Usługa zostanie zlecona kompleksowo, wycena będzie dotyczyła pojedynczego punktu, w którym zostanie przeprowadzona inwentaryzacja.
9.Rozliczenie za usługę nastąpi w oparciu o ilość faktycznie zinwentaryzowanych źródeł ciepła.
10.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, zachowując najwyższy profesjonalny poziom.
11.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
12.Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
13.Zamówienie będzie sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza zgodnie z uchwałą nr 100/20 z 7.07.2020 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Pokoju 75
Łochów 07-130
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Łochów
Al. Pokoju 75
Łochów 07-130
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się