Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Puchaczów oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Puchaczów oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Puchaczowie przy ul. Skoczylasa 83A (teren ZGK) w terminie do 31.12.2020 r., w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022 uchwalonym przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 2 grudnia 2016 r. (Uchwała Nr XXIV/349/2016 ze zm), przepisami uchwały Nr XXII/157/20 Rady Gminy Puchaczów z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puchaczów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 3801) i uchwały Nr XXII/156/20 Rady Gminy Puchaczów z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 3800) załącznik nr 7 do siwz
2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
4. Zatrudnianie pracowników.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. czynności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowania tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto w § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
5. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców.
1) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców.
2) Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Lubelska 22
Puchaczów 21-013
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Puchaczów
ul. Lubelska 22
Puchaczów 21-013
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się