Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubycza Królewska w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubycza Królewska.
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01;
- zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06;
- opakowania wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07;
- opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;
- opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01;
- opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 oraz odpadów z tworzyw sztucznych o kodzie 20 01 39;
- odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 08;
- zużyte opony o kodzie 16 01 03;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 35⃰;
- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół (o kodzie 20 01 99);
- gruz ceglany o kodzie 17 01 02;
- popiół o kodzie ex 20 01 99;
2. Wykonawca ma obowiązek doposażenia i prowadzenia na potrzeby realizacji zamówienia dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wyznaczonych miejscach w Lubyczy Królewskiej i Machnowie Nowym. Ponadto Wykonawca utworzy Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK), które będą odbierać ze wszystkich miejscowości poprzez wystawkę odpady z pasa drogi publicznej przyległej do nieruchomości dwa razy w roku. Harmonogram odbioru będzie podany do informacji właścicielom/zarządcom posesji oraz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Punkty zbiórki odpadów będą odbierać m.in. meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót, zużyte opony, leki i chemikalia.
3. ZABUDOWA JEDNORODZINNA I ZAGRODOWA
1) Pojemniki na zmieszane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej zapewnia właściciel nieruchomości w formie zakupu we własnym zakresie lub dzierżawy od Wykonawcy.
2) Wykonawca zapewnia worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
3) Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania miejsca wokół wystawionych na dzień odbioru pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba.
4) Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywał będzie system mieszany workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.
5) Minimalna pojemność pojemników ustawionych na nieruchomości zamieszkałej na obszarze o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta winna być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubycza Królewska.

6) Zmieszane odpady komunalne i frakcja mokra (zanieczyszczone odpady opakowaniowe) gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki te, na dzień odbioru wystawiane będą w pasie drogowym drogi publicznej.
7) Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych i frakcji mokrej – raz w na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, raz na miesiąc w pozostałym okresie zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu w godzinach 7:00 – 18:00.
8) Harmonogram będzie podany do informacji właścicielom posesji oraz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
9) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie odbywać się w systemie workowym. Worki z selektywnie zebranymi odpadami na dzień odbioru wystawiane będą w pasie drogowym drogi publicznej.
10) Wprowadza się następujące rodzaje worków:
a) niebieski – papier i tektura,
b) żółty – tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe),
c) zielony – szkło białe i kolorowe,
d) brązowy– odpady ulegające biodegradacji ,
e) czarny – odpady zmieszane
11) Odpady zbierane odbierane będą raz na miesiąc; Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów selektywnych tj.: papier, tektura, szkło, metale i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu w godzinach 7:00 – 18:00;
12) Popiół pochodzący z palenisk domowych odbierany będzie raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia;

4. ZABUDOWA WIELORODZINNA.
1) Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywał będzie system pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.
2) Minimalna pojemność pojemników ustawionych na nieruchomości zamieszkałej na obszarze o zabudowie wielorodzinnej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta winna być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubycza Królewska.
3) Pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach do tego przeznaczonych. Zarządcy posesji zabudowy wielorodzinnej muszą przygotować miejsca do usytuowania pojemników na odpady.
4) Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych i bioodpadów –raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października, raz na miesiąc w pozostałym okresie zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu w godzinach 7:00 – 18:00.
5) Harmonogram będzie podany do informacji zarządcom posesji oraz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
6) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do pojemników, które zarządcy posesji otrzymają od Wykonawcy.
7) Wprowadza się następujące rodzaje pojemników:
a) Niebieski, oznaczonych napisem „Papier” – papier i tektura,
b) Żółty, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – tworzywa sztucznie i opakowania wielomateriałowe (odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzysz sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe),
c) Zielony, oznaczonych napisem „Szkło” – szkło białe i kolorowe,
d) brązowy, oznaczonych napisem „BIO” – odpady ulegające biodegradacji,
e) czarny – odpady zmieszane
8) Częstotliwość załadunku i wywozu przez wykonawcę odpadów zbieranych selektywnie:
– raz w miesiącu w godzinach 7:00-18:00,
Charakterystyka worków foliowych na frakcję suchą odpadów komunalnych:
a) materiał – folia polietylenowa LDPE,
b) pojemność – 120 dm3,
c) kolor – niebieski, żółty, zielony, brązowy , czarny
d) grubość – co najmniej 60 mikronów,
5. Charakterystyka pojemników do zbiórki odpadów komunalnych – zgodnie z Rozdziałem 3 Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Lubycza Królewska.
6. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie:
Powierzchnia Gminy Lubycza Królewska wynosi ok. 21 000,00 ha.
W skład Gminy Lubycza Królewska wchodzą 23 sołectwa. Liczba zameldowanych osób w Gminie Lubycza Królewska wynosi 6 299 (stan na dzień 29.07.2020 r.) natomiast można przyjąć iż ok. 1/4 wszystkich osób zameldowanych zamieszkuje poza granicami Gminy Lubycza Królewska. Powyższe dane mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności oraz zamieszkania nowych budynków bądź wyludnienia.
7. Na podstawie dotychczas złożonych deklaracji szacuje się, iż mieszkańcy Gminy Lubycza Królewska (zabudowa jednorodzinna) w ilości ok. 90 % będą segregować odpady.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kolejowa 1
Lubycza Królewska 22-680
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Lubycza Królewska
ul. Kolejowa 1
Lubycza Królewska 22-680
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się