Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fajsławice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fajsławice, w których zamieszkują mieszkańcy, oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fajsławice.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji komunalnych.
Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiana odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, której mowa w art. 17 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz.797, z późn. zm.).
Powierzchnia gminy Fajsławice wynosi 71 km2.
W skład Gminy wchodzi 12 sołectw: Bielecha, Boniewo, Dziecinin – Zosin, Fajsławice, Ignasin, Kosnowiec, Ksawerówka, Marysin, Siedliska Drugie, Siedliska Pierwsze, Suchodoły, Wola Idzikowska.
Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminie zameldowanych jest na stałe 4611 osób.
Na podstawie informacji z zebranych deklaracji dane dotyczące gospodarstw domowych przedstawiają się następująco:
- przeważająca ilość mieszkańców mieszka w zabudowie jednorodzinnej – ok. 3700 w zabudowie wielorodzinnej mieszka 263 mieszkańców.
- przewidywana ilość obsługiwanych nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – 1220, zaś w zabudowie wielorodzinnej ilość budynków – 3.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Fajsławice 107
Fajsławice 21-060
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Fajsławice
Fajsławice 107
Fajsławice 21-060
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się