Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Puńsk na 2020 rok

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Puńsk w 2020 roku, a w tym: - ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,
- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonania usługi z ww. odpadów,
- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającego aktualne zezwolenie na transport odpadów,
- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.
2. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać koszty związane z realizację przedmiotu zmówienia niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen w czasie trwania umowy.
5. Kod odbioru odpadów: 02 01 04
6. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi na podstawie deklaracji rolników wynosi ok. 314 Mg – zaznacza się, że ilość odpadów może ulec zmianie.
7. Masa w podziale na rodzaje wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia wynosi szacunkowo:
- odpady z folii rolniczej – ok. 208 Mg
- odpady z siatki i ze sznurka do owijania balotów – ok. 46 Mg
- opakowania po nawozach – ok. 26 Mg
- opakowania typu Big-Bag – ok. 34 Mg
8. Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy, do którego rolnicy zobowiązani będą przywozić odpady we własnym zakresie.
9. Odpady powinny być odebrane z punktu zbiórki w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
10. Rolnicy, po uzgodnieniach w Wykonawcą, przywiozą do punktu zbiórki odpady w takiej ilości ile Wykonawca będzie w stanie w ciągu dnia zagospodarować. Zostanie wyznaczony harmonogram dla rolników w jakim terminie dana miejscowość powinna dostarczyć odpady do punktu zbiórki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 23
Puńsk 16-515
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Puńsku
ul. Mickiewicza 23
Puńsk 16-515
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się