„Zakup energii elektrycznej do obiektów znajdujących się pod zarządem Gminy Zapolice.”

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego wskazanych w załączniku nr 5, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wynosi około 396 763,00 kWh. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej i reprezentowania zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
3.2 Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
3.3 Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, wartości lub procentowo określonej część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy oraz do podania nazw (firm) Podwykonawców, jeżeli są znane. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
3.4 Zamawiajający działa w imieniu własnym oraz jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu jednostek organizacyjnych wskazanych w SIWZ.
3.5 Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo–rozliczeniowych.
3.6 Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Dostawca energii zobowiązany jest posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, na czas nie krótszy niż do 31 grudnia 2022 r.
3.7 Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmianie; Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 6 do SIWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana, wskazana w Załączniku nr 6 do SIWZ, w szczególności spowodowanego zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE albo parametrów technicznych PPE.
3.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wszelkie ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
3) Wykonawca jest obowiązany do określenia telefonów kontaktowych i numerów faks oraz współdziałania z Zamawiającym w celu dokonywania innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
3.4. Wymagania dot. gwarancji: nie dotyczy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Strażacki 5
Zapolice 98-161
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Zapolice
Plac Strażacki 5
Zapolice 98-161
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się