Usuwanie dzikich wysypisk śmieci znajdujących się na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania Oddziału Terenowego KOWR w Kielcach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, której przedmiotem jest likwidacja odpadów i usunięcie dzikich wysypisk śmieci
z nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego.
2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
a) zebrania odpadów,
b) segregacji odpadów,
c) załadunku i transportu odpadów na składowisko,
d) zdeponowaniu odpadów na składowisku,
e) wystawienia karty przekazania odpadów,
f) utylizacji odpadów niebezpiecznych,
g) uporządkowania nieruchomości,
h) zamontowania tablic ostrzegawczych o treści: „UWAGA! ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI POD GROŹBĄ KARY”.
3.Zbieranie, segregacja, opakowanie, załadunek, transport, unieszkodliwianie odpadów powinno być wykonywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
4.Zadanie obejmuje wykonanie usługi usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci) na nieruchomościach:
- 852 o pow. 0,44 ha położona w obrębie Tyniec, gmina Oksa;
- 194 o pow. 0,40 ha, położona w obrębie Radwanów, gmina Słupia Konecka;
-19 o pow. 0,14 ha położona w obrębie Mychów, gmina Bodzechów.
5. Na nieruchomościach znajdują się w szczególności:
- odpady komunalne z gospodarstw domowych (tj. z grupy: 20);
- odpady pobudowlane, poremontowe (tj. odpady z grupy: 17),
- zużyte opony,
- materiały izolacyjne i budowlane zawierające azbest (z grupy: 17 06).
6. Wykonawca wyłoniony do prac likwidacji odpadów i usuwania dzikich wysypisk śmieci z nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa OT KOWR w Kielcach będzie wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia, a sposób zagospodarowania odpadami musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w dacie realizacji zamówienia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).
7. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w zakresie danego wysypiska/działki będzie zatwierdzone przez Zamawiającego sprawozdanie Wykonawcy z likwidacji nielegalnego wysypiska, które zawierać powinno m. in.:
1) datę rozpoczęcia i zakończenia prac,
2) załączone dokumenty, które dokumentują ilość i jakość odpadów przekazanych na wysypisko,
3) dokumentację fotograficzną z działki po zakończeniu prac,
4) opisane inne prace wykonane na nielegalnym wysypisku.
8. Zidentyfikowanymi odpadami niebezpiecznymi na nielegalnych wysypiskach śmieci są odpady zawierające azbest – kod 17 06. Zbieranie, opakowanie, załadunek, transport, unieszkodliwianie powinno być wykonywane zgodnie z:

1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (DZ. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31);
2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.);
3) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824).
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu sprzętu właściwego do warunków ukształtowania działek gruntu oraz rodzaju śmieci.
10. Przed przystąpieniem do złożenia oferty Zamawiający zaleca odbyć wizję lokalną na działkach, na których zlokalizowane są wysypiska. W przypadku stwierdzenia rozbieżności istniejącego stanu nielegalnego wysypiska z opisem w SIWZ należy o tym fakcie powiadomić pisemnie Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Piaskowa 18
Kielce 25-323
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach
Piaskowa 18
Kielce 25-323
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się