ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ POJEMNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE FRAKCJE I ODPADÓW KOMUNALNYCH PŁYNNYCH Z WYMIENIONYCH W SIWZ JEDNOSTEK POLICJI.

» Opis zapytania

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ POJEMNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE FRAKCJE I ODPADÓW KOMUNALNYCH PŁYNNYCH Z WYMIENIONYCH W SIWZ JEDNOSTEK POLICJI

SZACUNKOWE ILOŚCI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH I PŁYNNYCH ZAWIERA TABELA W ROZDZIALE II SIWZ.

Termin płatności- 30 dni od wystawienia faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać faktury nie później niż 15 dni przed terminem płatności określonym na fakturze.

Wymagany termin realizacji zamówienia ;
od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 01.09.2020 - 30.06.2024

Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09.09.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz.1751).


WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO:
 wykonania usługi wywozu nieczystości stałych obejmujących wywóz odpadów segregowanych wraz z utylizacją i dzierżawą pojemnika, opróżnianie zbiornika odpadów płynnych,
 zapewnienia terminowego wywozu odpadów według ustalonego harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym,
 wykonanie usługi każdorazowo winno być potwierdzone przez pracownika Zamawiającego na dokumencie wywozu – ilość i data i dołączonym do faktury,
 utrzymywania pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych w stanie zapewniającym właściwe składowanie i estetykę,
 usunięcia odpadów wokół pojemników w skutek przepełnienia, jeżeli przyczyna wynikła z niezachowania terminu wywozu przez Wykonawcę,
 usunięcia odpadów wokół pojemników powstałych wskutek przepełnienia, jeżeli przyczyną było nadmierne wytworzenie ich przez Zamawiającego, Wykonawca na fakturze wyszczególni w osobnej pozycji ilość odebranych dodatkowo odpadów wraz z wartością usługi wynikającą ze złożonej oferty, a Zamawiający zapłaci należność.
- odbioru odpadów płynnych w ciągu 24 godzin po uprzednim zleceniu telefonicznym przez
uprawnionego pracownika Zamawiającego lub według harmonogramu zatwierdzonego przez
Zamawiającego.
Za każdorazowy odbiór odpadów płynnych zleceniobiorca wystawia fakturę.


WARTOŚĆ BRUTTO PODANA W FORMULARZU OFERTOWYM OSOBNO DLA KAŻDEGO Z ZADAŃ (NR 1-12) NIE JEST WARTOŚCIĄ ZAMÓWIENIA, LECZ WARTOŚCIĄ SŁUŻĄCĄ DO PORÓWNANIA OFERT.
Ocenie będzie poddawana cena jednostkowa za 1m3 odpadów komunalnych płynnych oraz stałych, w którą jest wliczona dzierżawa pojemnika.


Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ,
w tym umowy stanowiącej jej integralną część.


Art. 93
1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo
2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Okopowa 15
Gdańsk 80-819
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
Gdańsk 80-819
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się