Sukcesywny odbiór i utylizacja/zagospodarowanie zużytych opon

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywny odbiór i utylizacja/zagospodarowanie odpadów o kodzie:
16 01 03 – Zużyte opony, których ilość została określona w załączniku nr 1 do SIWZ.
1.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5.
3. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie przygotowanie odpadów do transportu oraz ich załadunek.
4. Przekazywane odpady będą ważone przed ich załadunkiem.
5. Miejsce i termin odbioru odpadów:
a) Zakład Oczyszczania Miasta ul. Bieławin 5, 22-100 Chełm, dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30.
b) Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Srebrzyszcze, ul. Dorohuska 70, 22-100 Chełm dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30.
6. Zamawiający gwarantuje, że minimalny jednorazowy odbiór odpadów nie będzie mniejszy niż 5 ton.
7. Ewidencja odpadów, w tym karta przekazania odpadów, prowadzona będzie za pośrednictwem elektronicznego systemu „Baza o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” zwanego BDO, utworzonego na podstawie ustawy o odpadach oraz odbywać się będzie na zasadach określonych we wspomnianym systemie.
8. Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich usług towarzyszących, związanych pośrednio z przedmiotem postępowania, w szczególności: dojazd, odbiór i utylizację/zagospodarowanie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu zamówienia w zależności od potrzeb, tym samym ma prawo ograniczania ilości przedmiotu zamówienia, co może spowodować zmniejszenie wartości umowy.
10. Podane ilości przedmiotu umowy są wielkościami szacunkowymi i w związku z powyższym zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w zakresie objętym ofertą wykonawcy, a wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmniejszenie zamówienia składanego przez zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o pełną realizację umowy, ani roszczenie odszkodowawcze z tytułu ewentualnego zmniejszenia przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040, z późn. zm.), o ile nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności.
11.1. W trakcie realizacji umowy zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
11.2. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem funkcji określonych w pkt 11 niniejszego ustępu w trakcie realizacji umowy:
a) oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Przekazane zamawiającemu oświadczenia powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
b) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) do wglądu - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
11.3. Z tytułu nie spełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11 niniejszego ustępu, zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11 niniejszego ustępu.
12. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zmianami) i ponosi odpowiedzialność za przejęte odpady w zakresie określonym przepisami tej ustawy.
13. Wykonawca jest zobowiązany posiadać wszelkie uprawnienia, decyzje i zezwolenia do realizacji przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu pkt 13.1. niniejszego ustępu.
13.1. Zamawiający dopuszcza, aby część przedmiotu zamówienia była wykonana przez podwykonawcę/podwykonawców, który będzie posiadał uprawnienia w zakresie tej części, która zostanie mu powierzona przez wykonawcę.
14. Wraz z ofertą wykonawca składa załącznik nr 6 do SIWZ (oświadczenie), wskazując tam posiadane przez siebie uprawnienia i ewentualnie nazwę podwykonawcy/ów, zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie mu/im powierzony oraz posiadane przez niego/nich uprawnienia.
14.1. Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie zamawiającego do przedłożenia przez podwykonawcę/ów wskazanego/ych w załączniku nr 6, podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
14.1.1. W przypadku posiadania przez wykonawcę zawartej umowy z podwykonawcą/ami wskazanymi w załączniku nr 6, Wykonawca zamiast przedkładania załącznika nr 7, będzie zobowiązany do przedstawienia treści umowy do akceptacji przez Zamawiającego.
15. Zamawiający wezwie wykonawców, których oferta okaże się najkorzystniejsza do przedłożenia niezbędnych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ.
16. CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Wołyńska 57
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Wołyńska 57
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się