Zamiatanie na mokro ulic, chodników, parkingów i placów oraz obsługa imprez okolicznościowych na terenie miasta Bytów

» Opis zapytania

Część I. Mechaniczne zamiatanie na mokro ulic na terenie miasta Bytów.

Zakres obejmuje:
a. mechaniczne zamiatanie na mokro ulic, w tym zamiatanie pozimowe, ze szczególnym
uwzględnieniem pasa jezdni przy krawężniku o szerokości 1,5 m oraz zatok
komunikacyjnych i zatok parkingowych, w tym strefy płatnego parkowania w centrum
miasta - załącznik nr 1,
b. usługę należy wykonywać specjalistycznym sprzętem, tak aby nawierzchnia
po zakończeniu prac była wolna od zanieczyszczeń, w tym papierów, liści, piasku, błota oraz innych odpadów, całkowita długość ulic objętych zamówieniem w okresie trwania
umowy wyniesie max. do 1 390 km 560 m,
c. Wykonawca będzie w każdy piątek przedkładał Zamawiającemu harmonogram
planowanych prac na kolejny tydzień obowiązywania umowy – przystąpienie do
wykonywania usługi na dany tydzień będzie następować wyłącznie po akceptacji
harmonogramu przez Zamawiającego drogą e-mail,
d. Wykonawca jest zobowiązany do przekazana zebranych odpadów do wskazanego
punktu zajmującego się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, tj. Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o. w Sierznie, gm. Bytów i poniesienie
kosztów ich zagospodarowania, sprowadzających się do uiszczenia należnych kwot
według obowiązującego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów cennika,
e. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu wymaganych prawem
sprawozdań z ilości i rodzaju zebranych i przekazanych odpadów - na wniosek
Zamawiającego Wykonawca przedłoży również raporty dzienne zbiórki odpadów celem
dokonania kontroli usługi,
f. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu informacji
o ewentualnych zniszczeniach i nieprawidłowościach,
g. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ostateczną decyzję o pozwoleniu na transport
odpadów zgodnie z art. 233 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Decyzja winna zawierać zezwolenie na transport odpadów ze sprzątania ulic o kodzie
20.03.03. Dokument należy przedłożyć Zamawiającemu do wglądu w dniu podpisania
umowy na wykonywanie usług.

Część II. Zamiatanie na mokro chodników, parkingów i placów oraz obsługa imprez okolicznościowych na terenie miasta Bytów.

Zakres obejmuje:
a. mechaniczne zamiatanie na mokro chodników, w tym zamiatanie pozimowe obejmujące oczyszczanie powierzchni max. do 1 401 620 m2 chodników w ciągu obowiązywania umowy – załącznik nr 2,
b. mechaniczne zamiatanie na mokro placów obejmujące oczyszczanie powierzchni max.
do 130 040 m2 placów w ciągu obowiązywania umowy,
c. mechaniczne zamiatanie na mokro parkingów obejmujące oczyszczanie powierzchni max. do 189 780 m2 parkingów w ciągu obowiązywania umowy,
d. obsługę imprez okolicznościowych obejmujących do 40 dni (przyjmując, że jedna impreza to jeden dzień) w ciągu trwania umowy poprzez ustawienie przy okazji każdego wydarzenia do 8 szt. pojemników na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l, opróżnianie pojemników w czasie trwania imprezy w miarę potrzeb oraz usunięcie pojemników nie później niż do 8 godzin po zakończeniu wydarzenia. Maksymalna ilość zebranych odpadów do 100 m3 w ciągu trwania umowy,
e. usługi należy wykonywać specjalistycznym sprzętem, tak aby nawierzchnia
po zakończeniu prac była wolna od zanieczyszczeń, w tym papierów, liści, piasku, błota oraz innych odpadów,
f. Wykonawca jest zobowiązany do przekazana zebranych odpadów do wskazanego punktu zajmującego się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, tj. Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o. w Sierznie, gm. Bytów i poniesienie kosztów ich zagospodarowania, sprowadzających się do uiszczenia należnych kwot według obowiązującego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów cennika,
g. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu: kart odbioru odpadów oraz sprawozdań z ilości i rodzaju zebranych odpadów, które zostały przekazane
do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie,
h. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu informacji
o ewentualnych zniszczeniach i nieprawidłowościach,
i. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ostateczną decyzję o pozwoleniu na transport odpadów zgodnie z art. 233 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Decyzja winna zawierać zezwolenie na transport odpadów ze sprzątania ulic o kodzie 20.03.03 oraz odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20.03.01. Dokument należy przedłożyć Zamawiającemu do wglądu w dniu podpisania umowy na wykonywanie usługi.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Część I
a. Zamawiający wymaga zapewnienia gotowości do wykonywania usług związanych
z mechanicznym zamiataniem na mokro ulic na terenie miasta Bytów.
b. Wykonawca będzie miał obowiązek wykonywać usługę posiadanym sprawnym, przystosowanym do mechanicznego zamiatania na mokro ulic oraz dopuszczonym do ruchu drogowego sprzętem mechanicznym.

Część II
a. Zamawiający wymaga zapewnienia gotowości do wykonywania usług związanych
z mechanicznym zamiataniem na mokro chodników, parkingów i placów oraz obsługą
imprez okolicznościowych na terenie miasta Bytów obejmujących do 40 dni (przyjmując, że jedna impreza to jeden dzień).
b. Wykonawca będzie miał obowiązek wykonywać usługę posiadanym sprawnym, przystosowanym do mechanicznego zamiatania na mokro chodników, parkingów i placów oraz dopuszczonym do ruchu drogowego sprzętem mechanicznym.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. 1-go Maja 15
Bytów 77-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Bytów
ul. 1-go Maja 15
Bytów 77-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się