Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowe Ostrowy.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowe Ostrowy.
Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie gminy Nowe Ostrowy, powinna być realizowana:
1) w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie
z systemem zapewnienia jakości opartym na normie PN – EN ISO 9001:2008,
2) w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie
z systemem zarządzania środowiskiem i audytem (EMAS) lub normą zarządzania środowiskiem
opartą na normie PN – EN ISO 14001:2004.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym regulacje prawne oraz standardy jakościowe, a także obowiązujące wykonawcę normy zawiera zał. nr 6 do SIWZ.
3.2 Zamawiający, działając na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, zastrzega, że usługa, polegająca na zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych i bio-odpadów, stanowi kluczową część przedmiotowego zamówienia, którą Wykonawca jest zobowiązany wykonać osobiście. Wykonanie pozostałych usług wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia Wykonawca może powierzyć podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.
3.3 . Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art.
3.4 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem” (Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.), to jest:
Pracowników nadzoru, Kierowców i operatorów sprzętu, Ładowaczy, Pracowników wagowych, Sortowaczy, Pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, Pracowników administracyjno - biurowych.
Dla udokumentowania oraz w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę wraz z imiennym wykazem osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamówienia zawierającym informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika a także określenie czynności, jakie będą te osoby wykonywać w zakresie realizacji zamówienia.
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Nowe Ostrowy 80
Nowe Ostrowy 99-350
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
Nowe Ostrowy 99-350
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się