Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport, w celu dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., przy ul. Staroprzygodzkiej 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
2. Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
3. Odpady o kodzie 20 03 07 będą przygotowywane przez Zamawiającego do odbioru w postaci luźnej.
4. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
5. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu i ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku.
6. Ilość odpadów o kodzie 20 03 07 w okresie obowiązywania umowy wyniesie w przybliżeniu 1300 ± 30 Mg.
7. Wykonawca zrealizuje usługę odbioru odpadów za pomocą własnych środków transportu w dni robocze w godzinach od 07:00 do 17:00. Miejsce odbioru odpadów to Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121, 63-400
8. Odbiór odpadów przez Wykonawcę następować będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca najpóźniej na dzień przed odbiorem odpadów poinformuje Zamawiającego, za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie o numerze rejestracyjnym pojazdu, którym transportowane będą odbierane odpady oraz wskaże imię i nazwisko kierowcy tego pojazdu.
9. Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego - ładowarka. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów środkiem transportu umożliwiającym załadunek sprzętem Zamawiającego, maksymalna wysokość burty naczepy tira nie przekraczająca 4 m, licząc od podłoża.
10. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie za pomocą wagi Zamawiającego posiadającej świadectwo legalizacji, znajdującej się na terenie RZZO. Waga Zamawiającego posiada dokładność ważenia do +/- 20 kg. Ważenie potwierdzane będzie każdorazowo kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowił wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
11. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie Kart Przekazania Odpadu dotyczących rozliczanego miesiąca, oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
12. Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 1 Mg będzie podstawą do określenia należności za faktycznie odebraną ilość odpadów w danym miesiącu. Cena jednostkowa uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy, w tym m.in. koszty transportu i zagospodarowania odpadów.
13. Z chwilą wydania Wykonawcy odpadów przez Zamawiającego, przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.
14. Wykonawca powinien posiadać stosowne decyzje i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
15. Wykonawca, po przetworzeniu odpadów, przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenie zawierające informację na temat nazwy i adresu instalacji, w której przekazane przez Zamawiającego odpady zostały poddane przetworzeniu oraz sposobu (procesu) ich zagospodarowania. Przedmiotowe oświadczenie należy przedłożyć Zamawiającemu do dnia 10 stycznia za drugie półrocze 2020 oraz do 10 lipca 2021 roku za pierwsze półrocze 2021 roku i do 10 stycznia 2022 za drugie półrocze 2021 roku
16. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przyjęte odpady oraz prawidłowe postępowanie z odpadami i wynikające z tego konsekwencje.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za działania zaniechania swego personelu oraz podwykonawców, którymi się posłużył do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podmiotu będącego ostatecznym odbiorcą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Staroprzygodzka 121
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Staroprzygodzka 121
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się