Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz załącznikiem nr 1 do SIWZ..
2. Zamawiający działa w imieniu własnym oraz jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych.
3. Gmina Pęczniew oraz podległe jednostki zawrą oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ”.
4. Zamawiający oświadcza, że:
- procedura wyboru dostawcy energii elektrycznej w formie przetargu odbywa się po raz kolejny;
- zawarł jedną umowę sprzedaży energii elektrycznej ze Sprzedawcą: Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., obowiązującą do 31-12-2020 r., zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ;
- zawarł umowy świadczenia usługi dystrybucji z PGE Dystrybucja SA, na czas nieokreślony;
- wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, udostępni dane o PPE w formie elektronicznej.
5. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 435 943 kWh - zał. nr 1 do SIWZ.
6. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo–rozliczeniowych.
7. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Dostawca energii zobowiązany jest posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, na czas nie krótszy niż do 31-12-2021 r.
8. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmianie; Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana, wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ, w szczególności spowodowanego zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE albo parametrów technicznych PPE
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.
10. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne zobowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Główna 10/12
Pęczniew 99-235
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Pęczniew
ul. Główna 10/12
Pęczniew 99-235
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się