Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przesmyki

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na Zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Przesmyki oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK). Łączna szacunkowa ilość odpadów całego przedmiotu zamówienia wynosi: 63,00 Mg.
2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie następujących ilości odpadów:
1)Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301 w szacunkowej ilości 29,00 Mg;
2)Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 150102 (w tym metal i wielomateriałowe)
w szacunkowej ilości 16,00 Mg;
3)Opakowania ze szkła o kodzie 150107 w szacunkowej ilości 16,50 Mg;
4)Opakowania z papieru i tektury o kodzie 150101 w szacunkowej ilości: 1,50 Mg;
3.W przypadku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach dla: instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (kompostowania), składania odpadów powstałych w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie może być realizowane poza instalacjami i urządzeniami art. 30 ust. 1 ustawy o odpadach, (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), przy czym wspomniane instalacje nie muszą posiadać statusu instalacji regionalnej. Wykonawca posiadający instalację (do odzysku i/lub unieszkodliwiania, w którym planuje odzyskać i/lub unieszkodliwić odpady objęte niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na zagospodarowanie (przetwarzanie) tj. na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadu wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy.
4.Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów(rozumianą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, (Dz.U. z 2019 r., poz. 819), dalej określona jako „Karta Przekazania Odpadów”, przekazaną Zamawiającemu wraz z fakturą za miesiąc, którego karta dotyczy. Dane z karty muszą być zgodne z kwitami wagowymi, o których mowa w ust. 4, którą każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni.
5.Jeżeli instalacja komunalna Wykonawcy nie będzie w stanie przyjąć odpadów z terenu Gminy Przesmyki, Wykonawca będzie musiał wskazać inną instalację komunalną, która przyjmie odpady na koszt Wykonawcy w takim samym terminie jak przewidziano ich dostarczenie do instalacji komunalnej.
6.Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w stanie przyjąć odpadów na instalację komunalną, a także wskaże temu podmiotowi inną instalację komunalną która będzie w stanie przyjąć odpady.
7.Wykonawca poinformuje zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 48 godzin od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych.
8.Przyjmowane odpady w podziale na poszczególne frakcje muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone wystawieniem dokumentu wagowego, który będzie zawierał co najmniej zawierający datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię ww. dokumentu otrzymuje kierowca dostawcy odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów,
a zestawienie ww. dokumentów każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni wraz z karatami przekazywania odpadów.
3.Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkich wymaganych sprawozdań określonych obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów w terminach wskazanych w tychże przepisach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. 11 Listopada 13
Przesmyki 08-109
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Przesmyki
ul. 11 Listopada 13
Przesmyki 08-109
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się