Wywóz odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w okresie 12 miesięcy, znak sprawy: AEZ/S-065/2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych (odpady zmieszane, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne, gabaryty oraz makulatura) spod nieruchomości niezamieszkałych Zamawiającego. Zakres i miejsce świadczenia usług zawiera Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pojemników na poszczególne rodzaje odpadów w ilościach i rozmiarach określonych w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ), z zastrzeżeniem, że pojemniki na odpady gabarytowe i biodegradowalne o pojemności 7000 l (trawa, liście) będą podstawiane na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od otrzymania zlecenia. Pojemniki winne być wykonane z plastiku, posiadać pokrywy otwierane od góry i posiadać opisy i kolorystykę odpowiadającą poszczególnym rodzajom odpadów. Nie dotyczy to pojemników KP5 i KP7;
2) wykonywanie usług, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i częstotliwością określoną w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). Szczegółowy harmonogram uwzględniający dni wywozu odpadów w ciągu tygodnia zostanie ustalony przed rozpoczęciem świadczenia usług z Kierownikami administracyjnymi, odpowiedzialnymi za poszczególne obiekty;
3) wykonywanie usług polegających na wywozie odpadów biodegradowalnych z pojemników o pojemności 7000 l, gabarytów i makulatury odbywać się będzie każdorazowo na zlecenie przekazane Wykonawcy faksem lub e-mail przez kierowników administracyjnych odpowiedzialnych za poszczególne obiekty;
4) za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem zamówienia, odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
5) sprzęt (w tym kontenery i pojemniki), materiały oraz transport niezbędny do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca.
6) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku wokół ustawionych kontenerów i pojemników w promieniu przynajmniej 2 m przy każdorazowym opróżnianiu pojemników.
3. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w dniu 28.07.2020 r. o godzinie 12:00 Miejsce spotkania: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa (budynek Rektoratu przy szatni).
4. Zgodnie z postanowieniem § 4 Wzoru umowy Wykonawca jest obowiązany zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiające ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej od dnia zawarcia umowy do dnia jej wykonania, obejmującą swoim zakresem wszelkie szkody jakie mogą zostać wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy. Suma ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 500.000,00 złotych za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC.
5. Zważywszy na utrudnienia związane z walką ze stanem epidemii COVID-19, Zamawiający zaleca skorzystanie z elektronicznej formy komunikacji z Zamawiającym, o której mowa w ust. 5 Rozdziału II niniejszej SIWZ, jak również informuje o możliwości zawarcia przyszłej umowy przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego. W przypadku gdy Wykonawca nie dysponujący takim podpisem i będzie zmuszony do wyboru tradycyjnej formy komunikacji z Zamawiającym, a jego oferta okaże się najkorzystniejsza, wówczas umowę podpisaną kwalifikowanym podpisem przez pełnomocnika Zamawiającego, Zamawiający prześle Wykonawcy pocztą e-mail, a Wykonawca ją wydrukuje, podpisze w czterech (4) egzemplarzach i trzy (3) z nich przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres wskazany w niniejszej SIWZ do korespondencji, przesyłając jednocześnie skan podpisanej umowy, na adres e-mail: aez@wum.edu.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się