Zagospodarowanie odpadów komunalnych nie wymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 z terenu gminy Sobolew”,

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie odpadów komunalnych nie wymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 z terenu gminy Sobolew”, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797).
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dokumentowana wszystkich dostaw odpadów. Każdy wjazd winien być zarejestrowany i potwierdzony dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy.
b) przekazywania Zamawiającemu do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni kart przekazania odpadów komunalnych (rozumianych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz. U. z 2019 r. poz.819), kopii kwitów wagowych z Instalacji, dołączonych do faktury VAT, która będzie stanowiła podstawę do obciążenia Zamawiającego.
c) przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych sprawozdań określonych obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów, w terminach wskazanych w tychże przepisach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1do SWIZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Sobolew 08-460
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Sobolew
Rynek 1
Sobolew 08-460
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się