Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kobiele Wielkie w okresie od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.

» Opis zapytania

3.1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kobiele Wielkie w okresie od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) oraz worki na odpady selektywnie zbierane (oddzielnie worek na szkło, worek na papier, worek na metale i tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, worek na odpady BIO, worek na popiół),
2) wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
3) odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych z:
a) nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
b) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kobielach Wielkich (PSZOK),
4) wykonanie jednej zbiórki objazdowej w celu zebrania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.
Przez odbieranie odpadów należy rozumieć w szczególności opróżnianie pojemników z odpadów i transport tych odpadów do miejsca ich zagospodarowania tj.
1) w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych - do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).
2) w przypadku odpadów zmieszanych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej wpisanej na listę instalacji komunalnych prowadzonych przez właściwego marszałka, a w przypadku braku listy wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów do instalacji o której mowa w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw który brzmi, iż „Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów wpisuje z urzędu instalacje, o których mowa w ust. 1, określone jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, wydanej na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, na listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, prowadzoną na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6. Do czasu uzyskania wpisu instalacje te mogą przyjmować i przetwarzać odpady wymienione w ust. 1, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, pozwoleniem na wytwarzanie odpadów uwzględniającym przetwarzanie odpadów albo pozwoleniem zintegrowanym uwzględniającym przetwarzanie odpadów.”
3) w przypadku odpadów ulegających biodegradacji do składowania do Instalacji Komunalnej wpisanej na listę instalacji komunalnych prowadzonych przez właściwego marszałka, a w przypadku braku listy wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw który brzmi, iż „Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów wpisuje z urzędu instalacje, o których mowa w ust. 1, określone jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, wydanej na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, na listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, prowadzoną na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6. Do czasu uzyskania wpisu instalacje te mogą przyjmować i przetwarzać odpady wymienione w ust. 1, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, pozwoleniem na wytwarzanie odpadów uwzględniającym przetwarzanie odpadów albo pozwoleniem zintegrowanym uwzględniającym przetwarzanie odpadów.”
4) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów ulegających biodegradacji przez kompostownię, ze względu na obecność w tych odpadach odpadów komunalnych zmieszanych, odpady należy przekazać do Instalacji Komunalnej dołączając dokument odmowy przyjęcia ww. odpadów przez kompostownię.
Dopuszcza się magazynowanie odpadów na bazie magazynowo - transportowej przed ich przekazaniem do miejsca ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowiązany jest tak opracować „trasówki” by odpady były zbierane tylko na terenie gminy Kobiele Wielkie. Nie dopuszcza się zbierania (dopełnianie pojazdu odpadami)
z terenu innych gmin. Zakazuje się mieszania odpadów zmieszanych i pozostałych
z selektywnie zebranymi oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych.
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wskazujące na prawo dostarczania odpadów instalacji wskazanych w Formularzu ofertowym. Wykaz instalacji stanowi załącznik do umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale V SIWZ.
Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do zbiórki w okresie obowiązywania umowy:
a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – 600,00 Mg
b) tworzywa sztuczne – 70,00 Mg
c) szkło – 90,00 Mg
d) papier – 2,00 Mg
e) metal – 2,00 Mg
f) opakowania wielomateriałowe – 20,00 Mg
g) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 3,00Mg
h) przeterminowane leki i chemikalia – 0,10 Mg
i) zużyte baterie i akumulatory – 0,10 Mg
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 10,00 Mg
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 100,00 Mg
l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – 2,00 Mg
m) zużyte opony – 20,00 Mg
n) popiół – 100,00 Mg
o) odpady niebezpieczne – 0,20 Mg
p) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki – 0,10 Mg
Uwaga:
Wskazane ilości odebranych odpadów jest orientacyjna i są podane pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcom wyceny zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania każdej ilości odebranych odpadów komunalnych i wszystkich rodzajów (każdego rodzaju) odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
3.2) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie czynności składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związane z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia tj. czynności z zakresu odbioru odpadów (kierowcy oraz osoby obsługujące pojazdy) były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.). Osoby wymienione w nie mogą wykonywać żadnych czynności składających się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związanych z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały w Rozdziale IV SIWZ – Wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Reymonta 79
Kobiele Wielkie 97-524
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
Kobiele Wielkie 97-524
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się