Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 250 000 PLN na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie : 2 250 000,00 zł, słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100, z okresem spłaty 11 lat.
Przewiduje się uruchomienie kredytu od dnia podpisania umowy wg zleceń płatniczych w miarę zaistnienia potrzeb Zamawiającego do dnia 31.12.2020r.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

a) Kwota kredytu: 2 250 000 ,00 zł.
b) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do terminu spłaty ostatniej raty
kapitałowej tj. do 30.11.2031r.
c) Karencja w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 30.01.2021 r.
d) Spłata kredytu następować będzie w miesięcznych ratach kapitałowych łącznie z odsetkami, z uwzględnieniem karencji spłaty kredytu do 30.01.2021r. z możliwością zmiany harmonogramu spłaty.Harmonogram w załączeniu.
e) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający
ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
f) Oprocentowanie kredytu oparte na stopie zmiennej, równej stopie WIBOR dla depozytów 1 – miesięcznych w złotych z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych , od faktycznie wykorzystanych środków.
g) Spłata odsetek w ratach miesięcznych będzie następowała w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca. Do obliczenia kwoty oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. Pierwsza płatność odsetek do 10 dnia miesiąca następujacego po uruchomieniu transzy..
• Cena ofertowa, którą stanowią koszty oprocentowania - wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 1M z dnia 30.06.2020r. w wysokości 0,23%, powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy,
h) Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić:
• oprocentowanie kredytu: stawka bazowa WIBOR dla depozytów 1M notowana na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych miesięcy kalendarzowych, dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego, powiększona o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
i) Zamawiający ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu przed upływem końca terminu kredytowania, tj. przed 30.11.2031r. w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będą pobierane opłaty, prowizje i oprocentowania jak również inne dodatkowe opłaty.
j) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kwoty kredytu w calości.
k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu spłaty kredytu na okres dłuższy oraz zmianę harmonogramu spłat po uzgodnieniu tego terminu z wykonawcą.
l) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji, oprocentowania jak również dodatkowych od niewykorzystanej części kredytu opłat.
m) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz kontrasygnatą Skarbnika Gminy.
ł) Realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek budżetu Gminy Siedlisko 85 96740006 0000 0020 4408 0001

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Zamkowy 6
Siedlisko 67-112
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Siedlisku
pl. Zamkowy 6
Siedlisko 67-112
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się