Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dobre w roku szkolnym 2020/2021

» Opis zapytania

3.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia w roku szkolnym 2020/2021 uczniów do następujących szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Dobre:
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzywosądzy,
- Publicznego Przedszkola „Kujawiaczek” w Dobrem.
Wspólny słownik zamówień CPV: 60.17.20.00-4.
Ilość zamawianych autobusów – 2 szt.
Minimalna ilość miejsc siedzących w jednym autobusie – 39.
Długość dziennych tras dowozu:
- Autobus Nr 1 – 109 km,
- Autobus Nr 2 – 187 km.
Łączna długość dziennych tras wynosi 296 km. Dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie do 5% łącznej długości tras, tj. do 15 km dziennie (w górę lub w dół). Zmiana długości tras nie ma wpływu na cenę jednostkową za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. W dzienny przebieg kilometrów nie będą wliczane dojazdy z siedziby Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia kursu oraz z miejsca zakończenia kursu do siedziby Wykonawcy.
Czas wykonywania dowozów: dni nauki szkolnej w godz. 640 – 1600.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie poprzez dowożenie uczniów w dni nauki szkolnej do szkół i przedszkola oraz odwożenie ze szkół i przedszkola według rozkładu jazdy określonego przez Zamawiającego w załączniku do umowy. Opiekę nad uczniami dowożonymi zapewni Zamawiający. Autobusy poruszać się będą po drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania przewozów okazjonalnych zamawianych na bieżąco na występy, przedstawienia, konkursy, zawody sportowe, dni otwarte szkół, do kina, do teatru itp. w cenie jednostkowej za 1 km, określonej w ofercie Wykonawcy. Przewozy okazjonalne odbywać się będą w czasie między dowozami uczniów do szkół, tj. w godz. od 830 do 1300 (autobus nr 1) oraz od 900 do 1200 (autobus nr 2) i nie mogą kolidować z rozkładami jazdy.

3.2. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w pkt. 3.1 w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca i podwykonawcy zobowiązują się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 3.1 będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentami regulującymi zakresy obowiązków, jeżeli zostały sporządzone). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781), tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; (Uwaga: Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.)
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Dworcowa 6
Dobre 88-210
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Dobre
Dworcowa 6
Dobre 88-210
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się