„Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Krasnem”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Krasnem z istniejącej średniodobowej przepustowości 650 m3/d do przepustowości średniodobowej 1200 m3/d wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarami i kosztorysami.
Komplet dokumentacji projektowej należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej – 4 egz. oraz elektronicznej – 2 egz. – należy przeskanować projekt zatwierdzony w Starostwie. Przedmiot umowy obejmuje również pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca zapewni możliwość konsultacji zdalnych przy pomocy dostępnych środków porozumiewania się na odległość jak również w razie konieczności przybędzie na teren budowy i będzie uczestniczył w stosownych spotkaniach. Rozwiązania zamienne będą przekazywane przez wykonawcę nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Program funkcjonalno-użytkowy PFU stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Krasne 121
Krasne 36-007
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Krasne
Krasne 121
Krasne 36-007
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się