Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

» Opis zapytania

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Warunki dostawy:
a) Dostawa do siedziby Zamawiającego w Gliwicach (zgodnie z zestawieniem ogólnym zawartym w pliku: „Zalacznik_2-5.pdf”)
b) Zakres dostawy oraz konfiguracja określone są ww. załączniku. Przedmiot zamówienia musi być nowy (nieużywany), nieprefabrykowany, niepodlegający roszczeniom osób trzecich, nieregenerowany, kompletny, sprawny techniczne, wyprodukowany najpóźniej na 6 m-cy przed datą podpisania umowy.
c) Musi być zgodny z obowiązującymi normami wynikającymi z prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności z normami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również spełniać najwyższe standardy wynikające z aktualnego stanu wiedzy technicznej, w zakresie spełnienia wymogów określonych załącznikach do SIWZ. Dostawa: na koszt Wykonawcy.
d) W przypadku użycia w SIWZ do opisu przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy sprzętu i oprogramowania innych producentów. Zamawiający wskazuje, że nazwy własne zostały użyte wyłącznie w zakresie rozbudowy/uzupełnienia sprzętu i oprogramowania już posiadanego przez Zamawiającego w celu zapewnienia bezkonfliktowej współpracy z istniejącą infrastrukturą.
e) Zamawiający informuje, że głównym kontrolerem domeny firmy jest serwer wraz z oprogramowaniem firmy Microsoft Windows Serwer 2012 R2. Szczegółowy opis w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Sowińskiego 5
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Sowińskiego 5
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się