Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gródek w roku szkolnym 2020/2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gródek do szkół zlokalizowanych w Białymstoku wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021 (od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.)

- ok. 140 km dziennie (poniedziałek-piątek) – dowóz 5 dzieci do szkół i odwóz 5 dzieci po zakończeniu zajęć szkolnych do miejsca zamieszkania (we wszystkie dni nauki szkolnej w danej placówce).
Ogólne warunki zamówienia i wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i dyrektorami poszczególnych placówek.
2. Dzieci powinny być dowiezione do placówek w takim czasie aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem zajęć.
3. Dzieci nie mogą być dowiezione do szkół przed otwarciem świetlic szkolnych oraz nie wcześniej niż 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć.
4. Dzieci ze szkół powinny być odebrane przed zamknięciem świetlic w szkołach, nie później jednak niż 2 godziny po zakończeniu zajęć.
5. Zamawiający ponosi koszt wyłącznie za dowóz dzieci z określonych miejscowości zawartych w SIWZ i umowie. Koszt dojazdu do przystanków początkowych oraz koszt powrotu do bazy z przystanków końcowych powinien być ujęty w cenie zamówienia i nie podlega odrębnemu rozliczeniu.
6. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych w danej placówce.
7. Liczba dzieci jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia o zamówieniu i w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie. Przedmiotowe zmiany nie będą wpływać na zmianę ustalonego wynagrodzenia.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie opiekuna oraz opieki dzieciom podczas ich przewożenia. Pod pojęciem opieka rozumie się: zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy w trakcie wsiadania, wysiadania, przejazdu dzieci pojazdem oraz odprowadzenie dzieci do świetlicy szkolnej przed zajęciami i odbiór ze świetlicy po zakończeniu zajęć. Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w pojeździe w czasie przewozu dzieci musi znajdować się kierowca i opiekun.
9. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu w trakcie świadczenia usługi do niezwłocznego podstawienia zastępczego środka transportu – spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 11 oraz w czasie umożliwiającym punktualny przywóz i odwóz dzieci.
10. W okresie jesienno-zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wejściowych do pojazdów nie może zalegać lód i nie może być ślisko.
11. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz świadczenia usługi przewozowej pojazdami spełniającymi wymagania zgodnie z przepisami w/w ustawy i warunkami określonymi w SIWZ.
12. Pojazd przewożący dzieci powinien posiadać co najmniej 5 miejsc siedzących przeznaczonych dla dowożonych dzieci oraz co najmniej 1 miejsce dostosowane do przewożenia dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.
13. W czasie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający ma możliwość zmiany rozkładu jazdy w trakcie roku szkolnego, jeśli będzie to podyktowane zmianami w organizacji pracy szkół/placówek oświatowych (m.in. skrócenie zajęć lekcyjnych, wprowadzenie dodatkowych zajęć, organizacja zajęć w sobotę w zamian za inny dzień tygodnia). Zmiany nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację niniejszej umowy.
14. Przewidywane ilości usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego usług w toku realizacji umowy.
15. Wykonawca jest obowiązany do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
16. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane pisemnie będą przez przedstawiciela Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy.
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
Gródek 16-040
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
Gródek 16-040
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się