I: „Doposażenie placu zabaw w parku Tysiąclecia – II etap” II: „Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Różanej” III: „Doposażenie placu zabaw” IV: „Doposażenie placu zabaw oraz modernizacja ścieżki” V: „Kącik seniora” VI: „Plac zabaw dla psów – budowa wybiegu” VII: „Leśne ścieżki spacerowe”

» Opis zapytania

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm ) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości zamówienia poniżej 5 350 000,00 EUR.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
I. „Doposażenie placu zabaw w parku Tysiąclecia – II etap”
Zadanie polega na przygotowaniu terenu pod doposażenie na działce nr 1923 ark.12 (obręb: Ząbkowice) w Dąbrowie Górniczej przy ul. Armii Krajowej. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmują dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury tj. karuzela trzmiel, stół do ping-ponga na nawierzchni z kostki betonowej, ławki wypoczynkowe (zakres prac opisany w przedmiarze robót)
II. „Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Różanej”
Zadanie polega na przygotowaniu terenu pod doposażenie placu zabaw na działce
nr 157 ark.90 (obręb: Dąbrowa Górnicza) w Dąbrowie Górniczej przy ul. Różanej.
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmują dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów malej architektury tj. ścianka wspinaczkowa typu skałka na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, karuzela grzybek 2 szt., ławka wypoczynkowa 1 szt., stojaki na rowery 2 szt. (zakres prac opisany w przedmiarze robót)
III. „Doposażenie placu zabaw”
Zadanie polega na przygotowaniu terenu pod doposażenie placu zabaw na działce nr 58/17 ark.13 (obręb: Dąbrowa Górnicza) w Dąbrowie Górniczej przy ul. Topolowej.
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmują dostawę i montaż urządzeń zabawowych tj. huśtawka bocianie gniazdo na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych oraz demontaż istniejącej karuzeli i zamontowanie jej w nowym miejscu (zakres prac opisany w przedmiarze robót)
IV. „Doposażenie placu zabaw oraz modernizacja ścieżki”
Zadanie polega na przygotowaniu terenu pod doposażenie placu zabaw na działce
nr 33/4 ark.70 (obręb: Dąbrowa Górnicza) w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka.
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmują dostawę i montaż urządzeń zabawowych tj. bujaki sprężynowe 3 szt. Oraz tablica do pisania kredą 1 szt. (zakres prac opisany w przedmiarze robót)
V. „Kącik seniora”
Zadanie polega na przygotowaniu terenu pod montaż stołu do tenisa stołowego na działce
nr 153 ark.92 (obręb: Dąbrowa Górnicza) w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada.
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmują dostawę i montaż stołu do tenisa stołowego na nawierzchni z kostki betonowej (zakres prac opisany w przedmiarze robót)
VI. „Plac zabaw dla psów – budowa wybiegu”
Zadanie polega na przygotowaniu terenu pod montaż ogrodzenia wybiegu dla psów na działce nr 47/11 ark.100 (obręb: Dąbrowa Górnicza) w Dąbrowie Górniczej przy ul. Adamieckiego.
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmują dostawę i montaż ogrodzenia wraz z elementami małej architektury tj. ławki wypoczynkowe i kosze na odpady (zakres prac opisany w przedmiarze robót)
VII. „Leśne ścieżki spacerowe”
Zadanie polega na przygotowaniu terenu pod oznakowanie i doposażenie leśnych ścieżek na działce nr 5,8,9/2 ark.133 (obręb: Dąbrowa Górnicza) w Dąbrowie Górniczej (Antoniów)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmują dostawę i montaż tablic informacyjnych o przebiegu szlaku, ławek, koszy oraz drewnianej infrastruktury (zakres prac opisany w przedmiarze robót).
Wszelkie prace mają być wykonane zgodnie z przedmiarem robót.
3. Wymagania ogólne dotyczące zadania
3.1. Dla wszystkich urządzeń zabawowych do oferty należy dołączyć:
- karty techniczne producentów urządzeń zabawowych, zawierające wymiary urządzeń i zastosowane materiały;
- stosowne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176 dla urządzeń zabawowych, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą;
3.2. Dla wszystkich nawierzchni bezpiecznych z gumowych mat przerostowych do oferty należy dołączyć:
- karty techniczne producentów;
- stosowne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1177, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą;
- atest higieniczny, wydany przez NIZP-PZH lub przez Zakład Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego lub przez inną akredytowaną lub upoważnioną przez Ministerstwo Zdrowia jednostkę certyfikującą.
Wszystkie zamontowane urządzenia zabawowe oraz nawierzchnie bezpieczne z gumowych mat przerostowych muszą posiadać w/w dokumenty. Ponadto wszystkie zamontowane urządzenia zabawowe muszą być oznakowane tabliczkami znamionowymi zawierającymi: nazwy producenta, datę produkcji, numer katalogowy lub nazwy urządzenia oraz numer normy, zgodnie z którą wyprodukowano urządzenie.
3.3. Roboty należy zrealizować na podstawie:
- przedmiaru robót,
- wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,
- zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa.
4. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.1186 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z dnia 07.06.2019r.)
5. Rozwiązania równoważne :
5.1. Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.4 i 5 ustawy Pzp.
5.2. W związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj.
o parametrach jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ – w odniesieniu do materiałów
i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta.
5.3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
5.4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
5.5. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
5.6. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały).
6. Gwarancja jakości i rękojmi za wady :
6.1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, oraz urządzenia licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z ofertą na okres nie krótszy niż 36 m-cy. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wynikłe wady nieodpłatnie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
6.2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.851 § 1KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. Na zabudowane urządzenia posiadające gwarancję producenta Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z kartą producenta.
6.3. Na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia Wykonawca udziela rękojmi na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.
7. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę
7.1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót były realizowane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05).
7.2. Wymaganie nie dotyczy Kierownika Budowy.
7.3. W przypadku zatrudnienia Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.
7.4. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 6 ust. 7-11 projektu umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
8. Ubezpieczenia
8.1. Wykonawca na własny koszt w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż nie mniejszą niż 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało niniejsze ogłoszenie
o zamówieniu w BZP.
8.2. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia zostanie niezwłocznie dostarczony Zamawiającemu, jednak nie później niż przed przekazaniem placu budowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Graniczna 21
Dąbrowa Górnicza 41-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
Dąbrowa Górnicza 41-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się