Budowa domu przedpogrzebowego przy ul. Kółkowej w Sanoku

» Opis zapytania

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie robót wykończeniowych (tynki, posadzki), montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty instalacyjne elektryczne
i sanitarne w ramach zadania pn.: „Budowa domu przedpogrzebowego przy ul. Kółkowej w Sanoku”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został za pomocą:
2.1. Dokumentacji Projektowej
2.2. Przedmiaru Robót i Kosztorysu Ofertowego (stanowiącym podstawę wyliczenia wartości ofertowej)
3. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące dla przyszłego wykonawcy do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające zgodność ich kluczowych parametrów technicznych, jakościowych, potwierdzonych w (atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, świadectwach jakości).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się