Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno.

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia zostaje podzielony na dwie części:
• CZĘŚĆ PIERWSZA:
Budowa dwóch mechaniczno – biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w miejscowości Robakowo oraz Stolno. Termin wykonania części pierwszej: do dnia 04.01.2021 r. Zamawiający zastrzega, iż zgłoszenie gotowości do czynności odbiorowych robót nie może nastąpić wcześniej niż 04.01.2021 r.

W ramach części pierwszej planuje się budowę dwóch biologiczno – mechanicznych przydomowych oczyszczalni ścieków do 7,5m3/d wraz z drenażem 45m.

• CZĘŚĆ DRUGA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Grubno.
Zakres robót dotyczący części drugiej zostaje podzielony na dwa etapy:
- etap pierwszy: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grubno. Termin wykonania etapu pierwszego od dnia 04.01.2021 do dnia: 30.10.2021 r.
- etap drugi: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grubno. Termin wykonania etapu drugiego do dnia: 02.01.2023 r. Zamawiający zastrzega, iż zgłoszenie gotowości do czynności odbiorowych robót nie może nastąpić wcześniej niż 02.01.2023 r.

W ramach części drugiej planuje się wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z tłocznią ścieków z zasilaniem energetycznym oraz sieć wodociągową z hydrantami nadziemnymi.

Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), w skład której wchodzą:
 Projekty budowlany branży sanitarnej,
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)
w branży sanitarnej
 Przedmiary robót.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
Rozliczenie z wykonawcą odbędzie się na zasadzie ryczałtu. Dołączony przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym mającym ułatwić wykonawcy wycenę robót.

3.2. Rozwiązania równoważne.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej lub STWIORB norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (zgodnie z kartą/kartami równoważności – znajdującymi się w załączniku nr 1 jako część składowa dokumentacji). Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3.3. Ubezpieczenie.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 37 wzoru umowy.
3.4. Gwarancja.
Warunki gwarancji opisuje § 31 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji jakości - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzielił min 36 miesięcznej gwarancji (pisemnej) – podpisanej przez Wykonawcę. Za początek okresu gwarancji przyjmuje się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3.5. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym (Załącznik Nr 6 do SIWZ).
3.6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy.
1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności fizycznych obejmujących roboty budowlane w tym roboty ziemne w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o ile ich wykonywanie mieści się w pojęciu stosunku pracy. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy prac osób fizycznych oraz operatorów sprzętu. Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo.
2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1% kwoty brutto wartości przedmiotu umowy, o której mowa w paragrafie 19 wzoru umowy.
4)Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą VAT pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku określonego w pkt 1.
7) Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie
z wymogami określonymi w pkt 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
3.7. Zamawiający informuje, iż rozliczenie z wykonawcą nastąpi na podstawie ceny ryczałtowej za całość zadania w każdej z części, co oznacza, że wykonawca zobowiązany jest wycenić całość robót. Dołączony przedmiar robót jest jedynie pomocniczym dokumentem, który ma ułatwić wycenę całości zadania.
3.8. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45.23.13.00-8
3.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
3.10. Założenia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2) Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
3) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.
4) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót, z uwzględnieniem zapisów umowy, której wzór stanowi integralną część specyfikacji.
5) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).
6) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii (lub dokona spisu stanów liczników w obecności przedstawiciela zamawiającego). Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników (lub na podstawie różnicy spisanych stanów liczników przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu) - jeśli dotyczy.
7) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
8) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ oraz umową Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót.
9) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Stolno 112
Stolno 86-212
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Stolno
Stolno 112
Stolno 86-212
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się