Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie oraz dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnogród.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia posiłków dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie oraz dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnogród, tj.: Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym, Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej, Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim, Szkoły Filialnej w Luchowie Górnym, Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie. 2. Sposób przygotowania posiłków oraz ich transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych. Powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności: w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154). Muszą ponadto być zgodne z normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 3. W celu prawidłowej realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Dyrektorami placówek wymienionych w pkt 1, ewentualnie z wyznaczonymi osobami (pracownikami) tychże jednostek. 4. Szacunkowa ilość oraz rodzaj przygotowywanych posiłków dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie określona została w pkt 4-6 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz). 5. Przykładowy jadłospis dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie oraz uczniów szkół podstawowych wymienionych w pkt 1 stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do jednostek oświatowych objętych przedmiotem zamówienia, najpóźniej do ostatniego dnia nauki szkolnej w danym tygodniu, jadłospisu na kolejny tydzień nauki szkolnej. 7. Do każdego posiłku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić napoje zgodnie z przykładowymi jadłospisami wskazanymi w pkt 5. 8. Żywienie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii i dni ustawowo wolnych od nauki oraz innych przerw w nauce np. wycieczki szkolnej. 9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki na następujące godziny: 1) Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie: a) śniadanie – godz. 8.00, b) obiad – godz. 11.00 – 12.00, c) podwieczorek – godz. 14.00; 2) Szkoły Podstawowe z terenu gminy Tarnogród – obiad w godz. 10.00 – 13.00; 3) Szkoła Filialna w Luchowie Górnym w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r.: a) śniadanie – godz. 8.00, b) obiad – godz. 11.00 – 12.00, c) podwieczorek – godz. 14.00 10. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów zgodnie z informacją uzyskaną od pracownika placówki oświatowej. 11. Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące ilości oraz rodzaju posiłków wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym (zał. nr 7 do siwz) mają charakter orientacyjny, służący do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu posiłków w podanej ilości. W przypadku, gdy usługa wykonania posiłków będzie mniejsza niż planowana przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków. Przedstawiona powyżej ilość posiłków dla wszystkich jednostek jest szacowana i może ulec zmianie z różnych powodów, zwłaszcza w okresie wakacyjnym lub np. z powodu zawieszenia zajęć w związku z ogłoszeniem na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, innych zdarzeń losowych lub w związku z indywidualną decyzją rodzica dziecka lub ucznia o niekorzystaniu z dożywiania. Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków dla Szkoły Filialnej w Luchowie Górnym w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. może nie być w ogóle realizowana z powodu braku zapisów dzieci w celu realizacji wychowania przedszkolnego. 12. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Dyrektorami jednostek oświatowych wymienionych w pkt 1 miesięczny harmonogram dostarczania posiłków. W trakcie trwania miesiąca harmonogram ten będzie na bieżąco aktualizowany o odpisy uczniów, którzy rezygnują w danym dniu z posiłku oraz ewentualne zwiększenia ilości posiłków dla uczniów. Informacja o zapotrzebowaniu dotyczącym ilości posiłków na dany dzień będzie przekazywana do Wykonawcy do godziny 14.00 dnia poprzedniego. Podstawą do ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokument naliczenia usługi przygotowania i dostarczenia posiłków sporządzony w oparciu o harmonogram zaktualizowany o ewentualne odpisy lub zwiększenia ilości posiłków dla uczniów którzy skorzystają z nich w poszczególne dni danego miesiąca. Dokument naliczenia podlega akceptacji Dyrektora danej jednostki oświatowej wymienionej w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia. 13. W trakcie realizacji umowy Zamawiający nie dopuszcza zmiany zaoferowanych w formularzu cenowym (zał. nr 7 do siwz) cen jednostkowych przygotowywanych posiłków. 14. W przypadku chęci skorzystania z posiłków przez uczniów nieobjętych niniejszym zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest sprzedać tym uczniom posiłek w cenie jednostkowej nie wyższej niż cena zaoferowana w formularzu cenowym. 15. W celu realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia kuchni wraz z wyposażeniem, zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie przy ul. 1 Maja 7. Udostępnienie lokalu wraz z wyposażeniem nastąpi odrębną umową użyczenia lokalu zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową w Tarnogrodzie a Wykonawcą. Wzór umowy użyczenia lokalu stanowi załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków w pomieszczeniach udostępnionej kuchni. 16. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania użyczonego pomieszczenia wraz z wyposażeniem zgodnie z przeznaczeniem na działalność będącą przedmiotem zamówienia. 17. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za udostępnione pomieszczenie oraz wyposażenie i zobowiązuje się do utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Ewentualne koszty naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu kuchni ponosi Wykonawca. 18. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie pokrywał koszty zużycia gazu, energii elektrycznej, zimnej i ciepłej wody, ścieków zgodnie ze wskazaniem liczników. Wykonawca będzie również zobowiązany do uiszczania kosztów wywozu nieczystości stałych oraz dokonywania opłat z tytułu podatku od nieruchomości. Średniomiesięczne koszty dotyczące zużycia gazu, energii elektrycznej , zimnej i ciepłej wody oraz ścieków to około 1 300,00 zł miesięcznie. 19. Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić na konto Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie kaucję w wysokości 2 000,00 zł tytułem zabezpieczenia stanu technicznego przedmiotu użyczenia (lokalu). 20. Wymagania w zakresie przygotowywania posiłków: 1) Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żywienia w placówkach oświatowych. Powinny być urozmaicone, zawierać wysoką wartości odżywczą oraz powinny być atrakcyjne pod względem organoleptycznym. 2) Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości: świeżych, naturalnych, mało przetworzonych. 3) W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone, przy czym nie więcej niż dwie porcje potrawy smażonej w ciągu tygodnia (od poniedziałku do piątku). 4) Do przygotowywania posiłków należy stosować: a) produkty zbożowe lub ziemniaki, b) warzywa i owoce surowe lub przetworzone, bez dodatku cukrów i substancji słodzących, a w przypadku przetworzonych - o niskiej zawartości sodu/soli, c) mięso, ryby morskie (filety), jaja i nasiona roślin – jedną lub więcej porcji żywności z tej kategorii środków spożywczych każdego dnia, a porcję ryby co najmniej raz w tygodniu, d) tłuszcze spożywcze – oleje, masło, a do smażenia olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%, e) sól o obniżonej zawartości sodu (sodowo-potasowa), przy założeniu, ze dzienne spożycie soli powinno wynosić nie więcej niż 5 g, f) zioła, przyprawy świeże lub suszone bez dodatku soli, 5) Zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywnym z dodatkiem mięsa lub kości z mięsem. 6) Nie zezwala się na stosowanie w procesie przygotowywania posiłków następujących produktów: a) konserw, b) przypraw ze wzmacniaczami smaku i zapachu, np. typu glutaminian sodu, c) kostek rosołowych, d) tłuszczów utwardzanych, tj. margaryn, e) produktów z syropem glukozowo – fruktozowym, f) parówek o zawartości mięsa poniżej 90%, g) produktów masłopodobnych i seropodobnych, h) mięsa oddzielanego mechanicznie, i) wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja lub skrobia modyfikowana), j) wędlin w których zawartość mięsa wynosi poniżej 85%, k) posiłków sporządzanych na bazie półproduktów, l) posiłków na bazie fast food, m) mrożonych potraw, n) napojów w proszku lub na bazie suszu, o) produktów spożywczych przetworzonych sztucznie z dużą ilością środków chemicznych. 8) Wykonawca gwarantuje i odpowiada za wysoką jakość przygotowywanych posiłków oraz ich zgodność z obowiązującymi normami i wymogami sanitarnymi. 9) Dyrektorzy jednostek oświatowych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Tarnogród mogą dokonywać kontroli każdego dnia żywieniowego pod kątem prawidłowości sporządzania posiłków. W tym celu Wykonawca udostępni pomieszczenia kuchenne, zaplecze, stosowne dokumenty oraz po 1 porcji posiłków przygotowywanych w danym dniu. Za udostępnienie posiłków do kontroli Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 10) Osoby przygotowujące posiłki powinny posiadać aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne oraz odpowiednie przygotowanie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli posiadania przez w/w osoby badań. 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę pojedynczego posiłku oraz organizację dożywiania, jakość wydawanych posiłków i zgodność ich przygotowania z zasadami racjonalnego żywienia. 22. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia wymagań określonych w pkt 20 Zamawiający kosztami badań obciąży Wykonawcę. 23. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dowody zakupu produktów spożywczych z których przygotowywane będą posiłki oraz etykiety wędlin. Wykonawca udostępni przedmiotowe dokumenty na każde wezwanie pracowników podmiotów wymienionych w pkt 20 ppkt 9) 24. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu dwóch tygodni. 25. Wykonawca, który w formularzu ofertowym zadeklaruje, że bierze udział w kryterium JAKOŚĆ zobowiązany jest do stosowania podczas przygotowywania posiłków produktów (owoców, warzyw, kasz) pochodzących z upraw ekologicznych. Zamawiający lub Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy produkty te pochodzą z uprawy ekologicznej. Wykonawca na każde żądanie pracowników podmiotów wymienionych w pkt 20 pkt 9) będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów, w szczególności certyfikatów ekologicznych, świadectw jakości, faktur lub innych dokumentów potwierdzających, że produkty te wyprodukowane zostały zgodnie z metodami ekologicznymi. 26. Wymagania w zakresie dostarczania posiłków: 1) Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki podczas odbioru powinny posiadać odpowiednią temperaturę gorącego posiłku, a zatem nie mogą być ani letnie ani zimne. 2) Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno – epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 3) W przypadku braku wystarczającej ilości sztućców i naczyń do wydawania posiłków jaka znajduje się na wyposażeniu kuchni w Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie oraz pozostałych jednostkach oświatowych objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć naczynia i sztućce. 4) Zamawiający dopuszcza użycie naczyń jednorazowych pod warunkiem zachowania norm higienicznych dotyczących żywienia zbiorowego. W przypadku gdy przepisy prawa, lub decyzje organów państwowych zobowiążą podmioty realizujące usługi żywienia zbiorowego stosowanie naczyń jednorazowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tychże naczyń w ilości odpowiadającej do prawidłowego realizowania usługi. 5) Harmonogram dostarczania oraz miejsce wydawania posiłków Wykonawca ustali bezpośrednio z Dyrektorami poszczególnych szkół. Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii, dni ustawowo wolnych od nauki oraz innych przerw w nauce np. wycieczki szkolnej. Zastrzega się, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i Wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez Dyrektora szkoły. 6) Wykonawca po przygotowaniu posiłków dla Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie będzie zobowiązany do ich wyporcjowania. W Przedszkolu Miejskim w Tarnogrodzie oraz szkołach podstawowych w Luchowie Dolnym, Luchowie Górnym, Woli Różanieckiej i Różańcu Drugim porcjowaniem dostarczonych posiłków zajmą się pracownicy tych jednostek. 7) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uprzątania brudnych termosów, sztućców naczyń (w tym również jednorazowych) oraz odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Wykonawca dokona utylizacji jednorazowych sztućców, opakowań oraz odpadów pokonsumpcyjnych. 8) Wykonawca zobowiązany jest w Przedszkolu Miejskim w Tarnogrodzie oraz Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie do umycia naczyń i sztućców po posiłku. W pozostałych jednostkach mycia naczyń i sztućców dokonają pracownicy tych jednostek. 9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, karną, administracyjna za jakość dostarczanych posiłków oraz za ewentualne skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych osób. 27. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia; 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a upzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 28. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a upzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac polegających na przygotowywaniu posiłków oraz ich transporcie do szkół. (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a upzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 3 oraz § 10 istotnych postanowień umowy (zał. nr 8 do siwz). 29. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia OC zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 12 istotnych postanowień umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. 1 Maja 7
Tarnogród 23-420
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie
ul. 1 Maja 7
Tarnogród 23-420
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się