Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach.
2.Zakres prac obejmuje:
a.docieplenie ścian fundamentowych,
b.docieplenie ścian zewnętrznych,
c.wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
d.roboty budowlane związane z częścią dachową i kominami,
e.ocieplenie stropu,
f.budowę schodów zewnętrznych,
g.roboty w zakresie instalacji (elektryczna, wod – kan, odgromowa)
h.remont posadzek,
i.roboty wykończeniowe,
j.roboty zewnętrzne (ogrodzenie, teren utwardzony z kostki brukowej).
Uwaga nr 1: Roboty budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach, które zostały zakreślone kolorem szarym w projekcie, w części architektonicznej (rys nr A1.1 RZUT PARTERU) nie są objęte niniejszym zamówieniem i nie należy ich wyceniać.
Dodatkowo nie ujęto w przedmiarze robót instalacyjnych w pomieszczeniach 02 i 08, które nie są objęte niniejszym zamówieniem.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ.
4.Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny oferty.
5.Zamawiający informuje, iż należy zapewnić funkcjonowanie budynku przedszkola przez cały czas trwania inwestycji.
6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).
7.Tam, gdzie w dokumentacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
a.gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
b.charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c.charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d.parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
e. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f.standardów emisyjnych.
8.Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
9.Ilekroć w dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.
10.Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ.
11.W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich dostarczeniem i zabudową przedłoży Zamawiającemu karty techniczne potwierdzające, że oferowany zamiennik spełnia wymagania podane w dokumentacji.
12. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z dokumentacją techniczną.
13.Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych:
1)Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi projektowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
2)W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3)Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
14.Wybrany wykonawca najpóźniej w dniu podpisywania umowy będzie zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej. Kosztorys sporządzany jest pomocniczo dla potrzeb prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 111
Bestwina 43-512
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
Bestwina 43-512
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się