„Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” na terenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Orońsku” w systemie zaprojektuj i wybuduj

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych według opracowanej dokumentacji dla zadania pn. „Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” na terenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Orońsku” będącego własnością Gminy Orońsko, obejmującego plac rekreacyjny z torem rowerowym typu „pumptrack”, wraz z elementami małej architektury na terenie istniejącego parku rekreacyjno-wypoczynkowego.
Wydzielona część działki nr ew. 61/4, o powierzchni 1290 m2 (30 x 43 m), znajduję się na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Topolowej w Orońsku – szczegółowa lokalizacja przedstawiona jest w załączniku graficznym.
W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ.
Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie struktury wypoczynkowej i rekreacyjnej na terenie miejscowości Orońsko w zakresie infrastruktury rowerowej.
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku,z czym dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian programu proponowanych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych i przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na wartość niniejszego zamówienia publicznego.
Zamówienie obejmuje swoim zakresem:
1.Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmującego:
projekt budowlany,
przygotowanie wniosku do zgłoszenia robót,
projekt wykonawczy (rodzaj materiałów, parametry techniczne itd.),
specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych oraz pokrycie ich kosztów.
2.Dokumentację projektową wykonaną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.), a także zgodną z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierów i projektantów. Winna spełniać wymagania Programu funkcjonalno-użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w 2 kompletach. Dokumentację należy przygotować w formacie PDF oraz w formacie DWG na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję.
3.Sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowych i realizacji.
4.Przedłożenie opracowanego projektu budowlanego Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji projektowej.
5.Zgłoszenie robót w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
6.Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
7.Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich Zamawiającemu w celu zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.
8.Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych z Zamawiającym.
9.Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
10.Przejęcie od Zamawiającego placu budowy.
11.Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
12.Wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń.
13.Zapewnienie kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego projektantów, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane.
14.Zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej.
15.Prowadzenie dokumentacji budowy.
16.Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń.
17.Zagospodarowanie terenu.
18.Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnych pomiarów powykonawczych.
19.Opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu.
20.Szczegółowy zakres robót określa Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik do niniejszego postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szkolna 8
Orońsko 26-505
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy
ul. Szkolna 8
Orońsko 26-505
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się