ZP-2380-209-21/2020 „Usługa regeneracji turbosprężarek w pojazdach służbowych w śląskim garnizonie Policji”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie usług napraw turbosprężarek w pojazdach służbowych o DMC do 3,5 tony, użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach oraz jednostki i komórki organizacyjne podległe Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach (z wyłączeniem naprawa objętych gwarancją producenta pojazdu).
2. Zamówienie zostało podzielone na 3 (części) zadania:
Zadanie nr 1 - Regeneracja turbosprężarek – Stacja Obsługi w Katowicach
Zadanie nr 2 - Regeneracja turbosprężarek – Stacja Obsługi w Częstochowie
Zadanie nr 3 - Regeneracja turbosprężarek – Stacja Obsługi w Bielsku - Białej
3. Szczegółowy sposób świadczenia usług określa załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2 do SIW- wzór umowy.
4. Szacowane ilości napraw dla wszystkich zadań zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Podane wartości są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że faktyczne ilości mogą ulec zmianie, a podane dane służą jedynie do obliczenia ceny ofertowej przez Wykonawców.
5. Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji 12 miesięcznej na wykonaną naprawę od dnia dopuszczenia pojazdu do ruchu natomiast gwarancja na części i materiały użyte podczas naprawy winna wynosić co najmniej 24 miesiące, lecz nie krócej niż gwarancja producenta.
6. Naprawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się uszkodzeń turbosprężarek, a przedmiotem naprawy mogą być uszkodzenia turbosprężarek we wszelkiego rodzaju pojazdach służbowych oznakowanych i nieoznakowanych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Nie wykorzystanie kwoty umowy nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.
7. Wymagane jest, aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się na terenie województwa Śląskiego.
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez cały okres trwania umowy:
8.1 dysponował ogrodzonym placem o powierzchni gwarantującej jednoczesne zaparkowanie co najmniej 5 pojazdów Zamawiającego o DMC do 3,5 tony, oświetlonym, objętym całodobowym dozorem, urządzeniami alarmowymi lub monitoringiem (w przypadku kilku warsztatów /lokalizacji/ Wykonawcy liczona będzie łączna suma miejsc parkingowych, przy czym każda z lokalizacji musi spełniać wymogi dozorowe i alarmowe)
8.2 posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 75 000,00 PLN lub jej równowartość, do wglądu na każde żądanie Zamawiającego,
8.3 dysponował odpowiednim zapleczem technicznym, obejmującym:
8.3.1 stanowisko, znajdujące się w pomieszczeniu zamkniętym, umożliwiające naprawę mechaniczną pojazdu,
8.4 dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i zapewniającymi należyte wykonanie zamówienia zarówno ze względu na posiadane przeszkolenie i umiejętności, jak również z uwagi na ilość tych osób.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia źródłowych faktur zakupu części użytych do naprawy turbosprężarki w całym okresie gwarancji na przedmiotowe części.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w przypadku braku ekonomicznego uzasadnienia naprawy, odstąpienia od jej realizacji, bez ponoszenia żadnych kosztów.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli realizowanych usług napraw turbosprężarek, która może zostać przeprowadzona w warsztacie Wykonawcy, sposobu jej realizacji na każdym etapie oraz ingerencji w zakres i sposób naprawy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wyposażenia warsztatu i poprawności przechowywania pojazdów oczekujących na naprawę.
13. Użyte do wykonania usługi części zamienne/materiały eksploatacyjne będą fabrycznie nowe i kompletne oraz oznakowane logo/znakiem towarowym producenta.
14. Zamawiający dopuszcza stosowanie w naprawie części regenerowanych z wyłączeniem wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005r. W sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz.U 2005 nr 201 poz. 1666).
15. W celu potwierdzenia, że Wykonawca użył do wykonania usług części zamiennych/materiałów eksploatacyjnych zgodnych z postanowieniami niniejszego opisu zamówienia, Zamawiający może zażądać faktur źródłowych lub zaświadczenia producenta części stwierdzającego, że zostały one wyprodukowane ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są to części nie gorszej jakości niż stosowane przy fabrycznej produkcji pojazdów.
16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona utylizacji pozostałych po naprawie odpadów.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zwrotu wymontowanych części zamiennych.
18. Naprawy pojazdów służbowych Policji realizowane będą na podstawie zawartej umowy i powinny odbywać się poza kolejnością.
19. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
20. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców, jeśli są już znane (załącznik nr 1 i nr 4 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
21. W przypadku powierzenia wykonania części zadania podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego należyte wykonanie. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z częścią zadania powierzoną przez Wykonawcę podwykonawcy. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany przez niego zakres prac.
22. Na podstawie art. 29 ust. 3A ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres naprawy turbosprężarek zgodnie z pkt. 3 były zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy. W przypadku kiedy Wykonawca będzie realizował usługę osobiście składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.
23. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się